Pleidooi reflecterende huisnummers in Kollumerland

Kollum

Reflecterende huisnummers zorgen voor een herkenbaar buitengebied en bovenden voor extra veiligheid, omdat hulpverleners sneller een adres kunnen vinden.

Deze boodschap vanuit de CDA-fractie kreeg donderdagavond steun van de voltallige gemeenteraad van Kollumerland. Het college van B en W kreeg per motie de opdracht te onderzoeken of levering via het Werkbedrijf Noardeast Fryslân (voorheen Trion-Oostergo) tegen kostprijs mogelijk is. Tineke Bosgraaf (FNP), actief als taxichauffeuse, bejubelde de reflecterende werking ook vanuit de praktijk: ,,Bytiden kinne jo no yn it bûtengebiet in buorkerij yn it healtsjuster mar noait fine.” Per amendement kreeg het CDA ook de handen opeen voor het verruimen van de huisvestingsmogelijkheden voor dieren van hobbyboeren: 80 m2 per hectare cultuurgrond met een maximum van 200 m2. Het college stelde zelf 40 m2 voor. De verdubbeling is volgens Willem van der Veen (CDA) wenselijk vanuit alleen al het oogpunt van dierwelzijn. Daarnaast noemde hij de unieke situatie van hobbyboeren die doorgaans niet over officiële pachtcontracten beschikken en hun dieren op meerdere hectares laten weiden. Heikel punt bleef het verbeteren van landbouwontsluitingswegen met het aanleggen van passeerstroken en het verbreden van inritten naar agrarische bedrijven. Het CDA wilde hiermee de verkeersproblematiek oplossen, maar FNP, PvdA en ChristenUnie vonden dit ook vanwege de kosten enkele stappen te ver gaan. Door de afwezigheid van VVD-er Aaltje Dijkstra strandde het voorstel op een stemverhouding zeven-zeven. Het betekent dat hierover een volgende keer opnieuw moet worden gestemd. Wethouder Hilbrand Visser was het niet eens met het voorstel. ,,As jo ditsoarte petearen al mei boeren oangean moatte, dan sit it bedriuw logistyk sjoen blykber net op it júste plak. Dat freget in oare benadering.'' De bouw van serrestallen blijft onder bepaalde voorwaarden mogelijk in Kollumerland. PvdA'er Paul Maasbommel veegde de zes moties vanuit de FNP en het amendement van het CDA met één zin van tafel: ,,We moeten ons als raad bezighouden met hoofdlijnen en niet met details.”

Auteur

redacteur