Tryater spilet De Presidintes yn Brantgum

Brantgum

Tryater spilet tiisdei 18 oktober fan acht oere ôf de nije foarstelling De Presidintes yn doarpshûs De Terpring. It stik wurdt spile troch Aly Bruinsma, Alyt Damstra en Tamara Schoppert.

De Presidintes spilet him of yn de wenkeuken fan in trochsnee hûs, yn in trochsnee doarp, der't trije trochsnee froulju by mekoar sitte. Se prate oer it libben, oer harren noeden en soargen en oer eangst en lilkens. It gelok wurdt harren net sa mar gund. Erna libbet fan de AOW en hat soargen oer har soan en it neiteam dat mar net komme wol. Greta hat in pensjoentsje, mar kin it net goed fine sûnt har dochter út har libben fuortrûn is. En Marytsje... ach, sy is tefreden mei har wurk as toiletjuffer. As it húske ferstoppe is, dan libbet se op en pakt se de boel mei beide hannen oan. Erna en Greta dreame lûdop. Yn harren fantasy meitsje se it libben nijsgjirriger en moaier. Se dreame fan in wrâld dêr't sy as presidintes fan in sprankeljend libben, mei genôch bier en woarst, elkenien oan harren fuotten lizzen ha. De trije froulju rattelje en rabje en hawwe spul oer hoe't it libben wêze kin. Se laitsje en fantasearje frijút: brutaal, wreed, hilarysk en grinsleas. Want harren langstme nei werkenning en weardichheid is grut. Oant Marytsje te fier giet... De Presidintes is in keukentafelkomeedzje oer it libben sels. It is in ferhaal oer teloarstelling, ûnmacht en lilkens. Mar ek oer langstme en freonskip. En benammen oer de enoarme krêft fan de fantasy. In moderne klassiker, dy't al 20 jier yn hiel Europa spile wurdt. De Eastenrykse skriuwer Werner Schwab skreau De Presidintes yn 1990 doe't er 32 jier âld wie. Hy libbe op himsels op in pleats. Al yn 1994 stoar hy. De omstannichheden fan syn dea binne noait oan it ljocht kommen. Bouke Oldenhof soarge foar de Fryske oersetting.

Auteur

redacteur