LLD neemt afstand Voedselbank

Damwâld

âLD – Financiële steun aan de stichting Voedselbank Dantumadiel moet er absoluut niet vanuit de gemeente worden gegeven, alhoewel de betrokken vrijwilligers puik werk leveren.

Dit standpunt huldigde de tweemansfractie LLD dinsdagavond in de gemeenteraad, terwijl Romke Postma (D’82) zich van stemming onthield. Achtergrond voor het LLD-standpunt is de visie dat de voedselbank het werk van de gemeentelijke afdeling Sociale Zaken zou doorkruisen. ,,Straks geane der in soad ûndernimmers faillyt en moatte wy as gemeente wer klear stean”, zo verwoordde Wietze Stienstra het naar zijn zeggen dreigende gevaar als de gemeente private groepen helpt. Bij zijn fractiegenoot Lykele de Boer betrof het ook schaamte. ,,Yn Dokkum moatte de pakketten ôfhelle wurde yn ‘e garaagje. Jo soene je deaskamje”. Bij de eigen dienst Sociale Zaken kan er volgens hem zakelijk, secuur én met het behoud van privacy worden doorgewerkt. ,,As jo minsken mei problemen helpe wolle, moat der sprake wêze fan in sekere mate fan professionaliteit. No wurde de minsken dy’t in pakket krije ek screand troch frijwilligers. Miskien krije se wol wat yn it pakket dat se hielendal net meie”. Wethouder Siepie Hylkema benadrukte dat vanuit de Wet Bijzondere Bijstand een bezoek aan de tandarts mag worden betaald, maar niet de aanschaf van voedsel. Ook na haar uitleg bleek de LLD-fractie niet overtuigd te zijn van geldelijke steun. Een motie vanuit het CDA voor een onderzoek naar subsidiemogelijkheden voor de nieuwe stichting was ook ondertekend door ChristenUnie, SGP en PvdA. Jerrit de Bruin (FNP) stemde uit sympathie voor. ,,Mar, in ‘voedselbank’ yn Nederlân? Dat wol der by my net yn”.

Auteur

Anne de Jong