Sint yn Holwerd

Holwerd

It wie tige spannend, mar sneon is Sinteklaas oankaam mei syn Pieten yn Holwerd.

Omdat it Pietenhus fol siet, hienen dr twa Pieten yn Holwerd oernachte yn de etalage fan Bron. Omdat dizze Pieten wol unwennich wienen, makken de bêrn fan Holwerd moaie tekeningen en fielden se sich net sa allinich. It wie in prachtige yntocht en dernei foar de lytskes in poppenkast en de grutten mochten meidwaan oan in spultjescircuit. Op de Pietendisco dûnsen alle bern mei.

Auteur

Monique Westra