Foarstellings De Presidintes joun en moarn gean net troch

Drachten

Troch in longûntstekking by ien fan de spilers kinne de foarstellingen fan De Presidintes yn Frentsjer op tongersdei 8 desimber en yn Drachten op freed 9 desimber spitigernôch net trochgean.

Wy hoopje dat sy sneon wer genôch opknapt is sadat de foarstelling yn Drachten fan 10 desimber wol gewoan trochgean kin. Minsken dy't kaarten hawwe foar de foarstelling fan 9 desimber, kin dizze ruilje foar sneon 10 desimber. De foarstelling spilet noch o/m 17 desimber yn Kollum, Goutum, Ryptsjerk en Dokkum.

Auteur

Bertus Koopmans