Inspectie heeft vertrouwen in Vwo van Dockinga College

Dokkum

Onlangs heeft de Inspectie Dockinga College bezocht om te praten over de vwo-afdeling. Deze afdeling heeft het afgelopen voorjaar het oordeel zwak gekregen vanwege de te lage 'opbrengsten'. Het ging over het verschil tussen het Centraal Eindexamen (CE) en de Schoolexamens (SE); dat was de laatste jaren iets groter dan 0,5. Het afgelopen jaar was het 0,51. Daarnaast was het gemiddelde van alle CE-cijfers in het vwo lager dan het landelijk gemiddelde. Tijdens het bezoek heeft de Inspectie het vertrouwen uitgesproken dat de school in staat is om binnen afzienbare tijd weer een voldoende te scoren. Er zijn twee prestatieafspraken gemaakt:

1. Het SE-CE verschil is in 2012 onder 0,5. 2. Het gemiddelde CE-cijfer is op of boven het landelijk gemiddelde. Omdat de systematiek van de Inspectie is gebaseerd op 3-jaars gemiddelden zal de school in 2012 nog steeds zwak zijn. Ervan uitgaande dat Dockinga College er in slaagt de prestatieafspraken na te komen, zal de vwo-afdeling in 2013 weer het oordeel voldoende krijgen. Alle overige afdelingen van Dockinga College hebben overigens al jaren achtereen een voldoende. Naast de prestatieafspraken heeft Dockinga College zelf een analyse en een Plan van Aanpak gemaakt. De school wil zich steeds weer verbeteren. Zo wordt niet alleen gericht ingezet op hogere resultaten op het centraal eindexamen door bijv. meer examentraining te doen, maar wordt ook ingezet op een versterking van de begeleiding van leerlingen, op het in de lessen meer rekening houden met leerlingen die heel goed zijn en leerlingen die wat extra begeleiding nodig hebben, op een nog betere afstemming tussen onder- en bovenbouw en op extra aandacht voor rekenen en taal met het oog op de nieuwe exameneisen.

Auteur

Koos Molenaar