Confessionele partijen voelen hete adem in de nek van lokaal en links

DAMWALD

Als een groot compliment. Zo ervaart Jan Jitse Visser (CDA) de uitslag van de verkiezing voor de nieuwe gemeenteraad van Dantumadiel voor zijn partij. Hij benadrukt dat niettegenstaande de lage opkomst van 55,89% het CDA zowel in absolute als in percentuele zin warme winst heeft geboekt. “Dêr sprekt fertrouwen út”.

Het complimenteren vanuit de bevolking schrijft hij vooral toe aan de teamgeest van het campagneteam onder leiding van Attje Meekma. “Wy ha diskear ris net hiele kontreke saken beneamd, mar de minsken meinommen yn in ferhaal. Wy wolle meiïnoar foarút en litte gjinien achter, ek as guon minsken it wolris even muoilik ha”. Visser wijst daarnaast op de inbreng van scheidend wethouder Roelof Bos die hij als kundig betiteld. Voor de nabije toekomst houdt hij rekening met een vervanger vanuit eigen gelederen, maar een kandidaat van buitenaf voor de wethouderspost wil hij niet op voorhand uitsluiten. “Wy moatte hjiroer noch gear”. Het CDA kreeg 2.432 van de 8.283 stemmers achter zich bij een totaal aantal kiesgerechtigden van 14.884. Visser noemt de verkiezingsstrijd over het algemeen heel gemoedelijk, alhoewel hij graag de degens had gekruist met Tom Bakker (SGP) die bij een debat voor de lokale omroep verstek liet gaan. “Wy krije dan wol in réaksje fia Facebook, mar jo ha wat oan de kiezers út te lizzen en meitsje dêr foar de lokale omrop dan gebrûk fan”. 

Stabiliteit

Willem van der Veen, raadslid voor het CDA in Kollumerland c.a., ziet in deze verkiezingsuitslag een opsteker voor de verkiezingen voor de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân op 21 november dit jaar. Voor de ambtelijke organisatie van de vier noordoost-Friese gemeente is het naar zijn zeggen van groot belang te weten dat de kiezers hechten aan stabiliteit, rust en evenwicht. Uitzonderlijk bij de verkiezingsavond in het gemeentehuis is de aanwezigheid van Harry van der Molen vanuit het CDA geweest. “Mei syn woartels yn Damwâld kin it ek hast net oars. Hy kent de regio en de minsken”.

Een sterk wisselend opkomstpercentage kenmerkte volgens burgemeester Klaas Agricola deze verkiezingsronde. Over alle twaalf stembureaus gerekend een opkomst van 55,89%. Het stembureau in het gemeentehuis scoorde hoog met 82,77%, maar dat in bijvoorbeeld Nij Tjaerda laag met 54,18%.

Drie op een rij

Volgens de voorlopige uitslag heeft het CDA recht op vijf zetels . Het voortouw voor de formatie zal dan ook wellicht opnieuw in handen zijn van Jan Jitse Visser. Gemeentebelangen Dantumadiel, Sociaal Links en ChristenUnie nemen elk drie zetels in met achtereenvolgens 1.522, 1.422 en 1.273 stemmen. Daarna volgen FNP, VVD en SGP met elk een zetel dankzij respectievelijk 616, 599 en 429 stemmen. Let er hierbij wel op dat dit de voorlopige uitslag is die nog gecorrigeerd kan worden.

Tweede

“Wy ha in twadde plak en dêr hearre wy eins thús”, aldus Romke Postma (Gemeentebelangen) in een eerste reactie op de uitslag. Naar zijn zeggen dient elke zichzelf respecterende gemeente een lokale partij te hebben. Ook hij typeert de achterliggende campagne als plezierig. “Wy ha gjin harsenskrabberij hân”. Rekening houden met een wethouder meer of minder in een college met nu drie wethouders wil hij vooralsnog niet, evenmin als de intrede van parttime-wethouders. Zaak is volgens hem dat de bestuurskracht overeind blijft. Gerben Wiersma (ChristenUnie) is vooral blij dat de kiezers naar zijn zeggen voor een belangrijk deel op een christelijke partij hebben gestemd. “Tank dêrfoar en dy tank is ek foar ús Hear”. In het licht van de huidige coalitie CDA, ChristenUnie en FNP is het volgens hem nu vooral een kwestie van afwachten. “De sfear yn it kolleezje dat der no sit hat altyd goed west, sels hiel noflik”. De komst van Sociaal Links houdt hem bezig, maar conclusies wil hij daar nu nog niet aan verbinden. “De keapsnein is bygelyks in ‘dingetje’ njonken de weryndieling”. Belangrijk vindt hij het evaluatierapport rond de ambtelijke fusie af te wachten dat volgens planning in 2021 op de rol staat. “Wy ha no foaral belang by rêst yn de tinte”.

Clusteren

Drie zetels voor Gemeentebelangen Dantumadiel ligt volgens Wietze Stienstra, tot nu toe lid van de LLD-fractie, in de lijn van de verwachting. Het met 68 lentes wellicht nu oudste raadslid wil zich de komende tijd inzetten voor met name energieneutrale voorzieningen op het gebied van onderwijs en sport. Hij noemt als voorbeeld een project in de Westereen waar balsportverenigingen samen met de ijsvereniging clusterplannen zullen ontvouwen voor accommodaties met een energieneutrale aanpak. “Foar de mienskip is dat it bêste: plannen lykas de Brede Skoalle yn Damwâld, De Mienskip yn Feanwâlden en sportklusterplannen yn de Westerein. Wy moatte minder grutte prestigeprojekten hawwe, alhoewel in swimbad yn de Westerein wol mooglik wêze moat”.

Vizier

Tom Bakker (SGP) is ingenomen met de 599 stemmen: 75 meer dan de vorige keer. “Behalve in de Westereen heeft SGP zich gemeentebreed goed ontwikkeld”. Hij is het enige raadslid geweest dat zich landelijk in de kijker speelde met een filmpje via Facebook dat na commotie weer is verwijderd. De VVD kwam lokaal weer in het vizier na een tijd van afwezigheid. “Geweldich”, is de eerste reactie van Cor Schat als lijstaanvoerder. “Der is in protte wurk ferset”. In de komende tijd wil hij zich vooral inzetten voor ondernemers, een goed vestigingsklimaat en het tackelen van de problematiek van het sluipverkeer in de wijde omgeving. Met slechts vier kandidaten op de lijst van de VVD is hij tevreden met het bereikte resultaat. “Wy bin der wer”.

Alternatief

Oud-wethouder Jos Debreczeny, die de lokale politiek al 35 jaar actief volgt, ziet in de uitslag vooral een verdere versplintering als nieuw fenomeen. De aantallen stemmen voor Gemeentebelangen Dantumadiel en Sociaal Links omschrijft hij als stevig. Beide partijen zouden naar zijn mening met de in zijn optiek links georiënteerde ChristenUnie een coalitie kunnen vormen. “Mei njoggen fan de fyftjin sitten hawwe se mei syn trijen in abslút mearderheid. Sa’n koalysje is te ferdidigjen”.
Als een van de weinig aanwezige jongeren zegt Kees Bakker (26) het pijnlijk te vinden dat Gemeentebelangen geen vier zetels heeft behaald. “Se binne op trije stutsen bleaun. Dat is pynlik”. De totale uitslag stemt hem tevreden. “It is moai ferdield. Elk hat syn stim stevig útbringe kind en dat is in grut pluspunt fan de demokrasy”. Hij hekelt alleen het fusiestandpunt vanuit het CDA dat hem niet kan bekoren. “Dat fyn ik hielendal niks. Ik bin in ynwenner fan Dantumadiel yn ieren en sinen. Yn it ferbân fan in fúzje wurde jo, mei oare doarpen, oerlevere oan echt de gemeente Dokkum. Wy sjogge no al hoe’t in projekt lykas de IJsfontein út de klauwen rint”. Er zijn volgens hem reden te over zelfstandig te blijven als gemeente, omdat de lasten dan ook lager zullen zijn. Bijzonder aan de verkiezingsdag vindt hij vooral de sfeer van saamhorigheid naast de drukte. “Der stiet in goeie organisaasje achter”. De muzikale omlijsting is in handen van Throwback Thursday uit Surhuisterveen geweest. Tussendoor maakte burgemeester Klaas Agricola de uitslag van een campagne onder de jongeren bekend die voor het eerst naar de stembus afreisden. Winnaar uit een groep van 132 kandidaten werd Aldo Douma. 
 


Auteur

Jelle Raap