Holwerd krijgt een unieke Samenlevingsschool

HOLWERD - De volgende fase in de fusie van de OBS de Tsjelke en CBS de Ploos van Amstelskoalle is aangebroken.

Op 1 augustus 2019 is de fusie een feit. Tot de nieuwbouw gereed is, werkt het team van de Samenlevingsschool in Holwerd vanuit de huidige locaties. De school telt zo’n 150 leerlingen, waarbij de onderbouw les krijgt vanuit de locatie aan de Stasjonswei en de bovenbouw aan de locatie op de Elbasterwei.

Tijdens een ouderavond op 12 maart is onder grote belangstelling van ouders en een delegatie van het Dorpsbelang, informatie gegeven over het fusieproces, de bouw en onderwijsinhoud. Ouders hebben mee gedacht over de invulling van de identiteit, regels en afspraken en de wensen voor het toekomstige kindcentrum.

Het definitieve ontwerp (Adema Architecten) voor de nieuwbouw bevindt zich in een eindfase. Naast de school, zijn de MFA en Stichting kinderopvang Friesland betrokken bij dit proces. Het unieke van het ontwerp is het intensief gezamenlijk gebruik van bestaande ruimtes binnen de MFA. De basis van het ontwerp is gevormd door de nieuwste onderwijsconcepten, waarbij rekening gehouden wordt met wat past voor de kinderen van Holwerd. Daarmee wordt de Samenlevingsschool een voorbeeld voor duurzaam toekomstbestendig onderwijs.

De Samenlevingsschool valt formeel onder het bestuur van Roobol en het bestuur van Arlanta blijft inhoudelijk betrokken bij de organisatie. Als een van de eerste scholen in Nederland krijgt de school in Holwerd de status van een formele samenwerkingsschool. Dit sluit aan bij de wens van het dorp en de beide bestuurders; Carin Dodeman en Willem Wouda. Binnen de formele samenwerkingsschool is statutair vastgelegd, dat er gewerkt wordt vanuit identiteitsrijk onderwijs. Borging vindt plaats via een identiteitscommissie, waarbij ouders actief betrokken worden. Daarnaast zullen bestuurders, directie en de medezeggenschapsraad de ingezette ontwikkelingen vorm geven via een informeel federatief bestuur.

Tijdens de ouderavond is het startsein gegeven voor de prijsvraag voor de nieuwe naam van de school. Het hele dorp is uitgenodigd om mee te denken. De jury bestaat o.a. uit de beide bestuurders, dorpsgenoten en een vertegenwoordiging van de kinderen van de school. Zij kiezen gezamenlijk de winnende naam.

Eveneens uniek aan de samenlevingsschool in Holwerd is de speciale website voor alle informatie tijdens het fusieproces: www.samendesprongwagen.frl.