Erepenning voor bestuursleden Wetterskip Fryslân

Leeuwarden - Wetterskip Fryslân heeft de erepenning toegekend aan vertrekkend dagelijks bestuurslid Marian Jager-Wöltgens en aan algemeen bestuursleden Lolkje Efdé-Kleefstra, Lieuwe Tamminga en Marten Speerstra.

Marian Jager-Wöltgens (Water Natuurlijk) was de afgelopen bestuursperiode (2015-2019) lid van het dagelijks bestuur bij Wetterskip Fryslân. Eerder was ze dagelijks bestuurder bij het toenmalige Waterschap Friesland (1993-2004). In de laatste bestuursperiode bekleedde ze de portefeuille Watersysteembeheer Friese boezem en Kaderrichtlijn Water.

Lolkje Efdé-Kleefstra (VVD) kreeg de penning, omdat ze de afgelopen 11 jaar (2008-2019) actief is geweest in het waterschapsbestuur als commissielid en lid van het algemeen bestuur. Eerder vertegenwoordigde ze de categorie ingezetenen in het algemeen bestuur van het toenmalige Waterschap Friesland (1997-2003) en had ze zitting in het voorlopig algemeen bestuur (2003-2004).

Lieuwe Tamminga (VVD) heeft zich 15 jaar actief ingezet voor het waterschapsbestuur. De afgelopen 10 jaar (2009-2019) was hij actief lid van het algemeen bestuur. In de periode ervoor (2004-2009) was hij namens de LTO lid van het dagelijks bestuur.

Marten Speerstra (CDA) kreeg de penning voor meerdere verdiensten. Hij heeft zich de afgelopen periode (2014-2019) actief ingezet als lid van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Daarvoor was hij lid van het voorlopig algemeen bestuur (2003-2004). En in de periode 1996 tot 2004 was hij lid van het college van volmachten en van het dagelijks bestuur van waterschap Boarn en Klif.