Oud Geleerd Jong Gedaan: colleges door studenten voor senioren

Nes (NF) -Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan verzorgt voor zo’n 4200 senioren, in met name de Randstad, collegereeksen gegeven door student-docenten. Sinds kort is deze stichting ook werkzaam in de Noordelijke provincies.

Het eerste college in Friesland zal plaatsvinden op dinsdagochtend 14 mei om 10.00 uur in Theaterkerk Nes door student-docent Peter-Hans Dijkstra.

Peter-Hans Dijkstra volgt de studie ‘Docent Geschiedenis’ aan NHL/Stenden. Hij geeft op vier achtereenvolgende dinsdagen les over ‘Denken met het licht aan’. Daarin bespreekt hij samen met de deelnemers wie de belangrijkste denkers van de Verlichting zijn geweest en hoe we tegenwoordig hun gedachtegoed nog kunnen herkennen.

Tijdens alle colleges ligt de nadruk op de interactie met de senioren. Als regiocoördinator kijkt Anne-Goaitske Breteler erop toe dat ieder college voor elke deelnemer begrijpelijk is en uitnodigt tot meedenken en meepraten over het onderwerp. ‘Dat is ek it doel fan ús kolleezjereeksen. Wy wolle neist de bingo en it knutseljen de senioaren ek ynhâldlik útdaagje kinne. En dat sy op in lykweardige manier oansprutsen wurde.’

Student Peter-Hans heeft ontzettend veel zin om te beginnen. In ruil voor zijn vrijwillige inzet als student-docent ontvangt hij vanuit de stichting intensieve begeleiding. Er zijn meer student-docenten die niet kunnen wachten om colleges te gaan geven over onderwerpen als: ‘Vikingen in het oude Frisia’, ‘De Gouden Eeuw’ of ‘Nederland en de Europese Unie’.

De stichting heeft als doel om in heel Friesland structureel collegereeksen te organiseren; van Nes tot aan Mirns. Een belangrijke taak van Anne-Goaitske Breteler is dan ook om te zoeken naar locaties en studenten die aan elkaar verbonden kunnen worden. ‘It is de bedoeling dat studint-dosinten in moanne lang ien kear yn’e wike in kolleezje jouwe oer in ûnderwerp dat sy ynteressant fine. Alle senioaren binne wolkom; thúswenjend as yn in âldereinhûs. De kosten foar in kolleezjereeks wurde sa leech mooglik holden.

Met de collegereeksen kan Oud Geleerd Jong Gedaan onderdeel zijn van het antwoord op vele hedendaagse vraagstukken rondom ouder worden zoals eenzaamheid, positieve gezondheid en de WMO-kwestie van het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Het succes van deze formule is te zien op NOS op 3.

Lijkt het u leuk om het college in Theaterkerk Nes te volgen? Wilt u graag een collegereeks realiseren of zou je als student-docent aan de slag willen? Stuur dan een mail naar anne-goaitske@ogjg.nl of neem contact op via haar mobielnummer: 06 118 150 16.