Wordt Ameland bereikbaar via Ferwert of tunnel?

Dokkum - Ongeveer 50 bezoekers bezochten dinsdag de informatieavond over de bereikbaarheid van Ameland in de periode na 2030.

In de IJsherberg te Dokkum presenteerden Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeenten Noardeast-Fryslân en Ameland mogelijke oplossingsrichtingen voor een duurzame, betrouwbare en toekomstbestendige verbinding tussen Ameland en de vaste wal.

Op basis van analyses zijn drie toekomstscenario’s gepresenteerd. Het eerste scenario is het optimaliseren van de bestaande verbinding. Hierin blijft de route Holwerd-Nes gehandhaafd en worden vracht en personen met een auto gescheiden van personen zonder auto.

Scenario twee is het optimaliseren van het bestaande en het veranderen van de vaarroute. Hierin wordt de vertreklocatie verplaatst naar Ferwert, omdat dan een betere aansluiting op de natuurlijk geulen mogelijk is. Op Ameland blijft de locatie Nes.

Het derde scenario bestaat uit een niet-varende oplossing: een tunnel onder het Wad.

De reacties van de aanwezigen waren betrokken en positief kritisch. Aan de hand van stellingen discussieerden aanwezigen over hoeveel belang ze hechten aan onder meer frequentie, aanlandplek en de mogelijkheid om de auto mee te nemen, en hoe ze aankijken tegen varen op tij, duurzaamheid en de kosten van het baggeren. De reacties worden meegenomen in de rapportage: Langetermijnoplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland.

Informatieavond Ameland

Op 18 september is er een informatieavond op Ameland. Op deze avond gaan de betrokken partijen met de bewoners van Ameland in gesprek over de mogelijke oplossingsrichtingen. Ook de resultaten van deze avond worden meegenomen in de rapportage.

Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeenten Noardeast-Fryslân en Ameland leveren eind 2019 het advies op aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.