Noardeast-Fryslân haalt Johannes Kramer in als burgemeester

DOKKUM – “Jo binne straks de earste boargemaster sûnder wetterliny dy’t de dyk trochstekke mei”. Met een verwijzing naar het plan voor Holwert aan zee benadrukte burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel maandag bij de officiële installatie van Johannes Kramer nu al zijn bijzondere betekenis.

“Haw mei it gat yn de dyk gjin noed, dat komt wol goed”, zo reageerde de eerste door de Kroon benoemde burgemeester van Noardeast-Fryslân in zijn eerste rede in de Sint Martinuskerk. De bijeenkomst werd naast tal van serieuze accenten, vooral gekenmerkt door humor. Onverwacht voegde Kramer daar het zijne aan toe door bij het voorstellen van hun kinderen zich te verspreken. “Heit, ik sit yn groep sân en net yn fiif”, zo galmde de Benjamin van het burgemeestersechtpaar door de kerk. Na een klaterend gelach herstelde Kramer zich snel met een tussenzin voor zijn nieuwste werkgeheugen: “Ik sil ris in kear faker thúskomme moatte”. Opvallend was ook dat de oberbürgemeister van Fulda hem in bijna vlekkeloos Fries in het openbaar feliciteerde. “En, dan meitsje wy ús drok oer it learen fan in oare taal”, zo vatte waarnemend raadsvoorzitter Fedde Breeuwsma zijn conclusie samen. Voorafgaand aan de officiële overdracht van het ambtsketen door loco-burgemeester Engbert van Esch en het afleggen van de eed, in het Fries, tegenover Commissaris der Koning drs. Arno Brok ontving met een eveneens klaterend applaus drs. Hayo Apotheker een bloemenhulde. “De boargemaster mei de measte fleanoeren”, aldus drs. Brok. “Jo ha de basis lein foar Noardeast-Fryslân”. Kenmerkend voor Kramer bij zijn intrede was zijn openlijke stelling over hoe hij met mensen wil omgaan: “Nim my sa’t ik bin en ik sil jo nimme sa’t jo binne”. (Foto’s Jan van Empel)