NFW: ‘Weidevogel heeft baat bij meer maatwerk’

BUITENPOST - De Vereniging Noardlike Fryske Wâlden pleit voor meer flexibiliteit in de regelgeving over het weidevogelbeheer.

Binnenkort strijken de weidevogels weer in Friesland neer om te broeden, zoals de grutto, kievit, scholekster en tureluur. Om het broedseizoen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, voeren de leden van vereniging Noardlike Fryske Wâlden diverse maatregelen uit om de kuikens van zoveel mogelijk voedsel (insecten) en beschutting te voorzien.

Voorwaarden

Dat weidevogelbeheer beperkt de boeren in hun agrarische bedrijfsvoering. Ter compensatie hiervan ontvangen de boeren een beheervergoeding, waardoor ze gebonden zijn aan bepaalde voorwaarden. Deze beheervoorwaarden zorgen ervoor dat zij bij wisselende weersomstandigheden niet altijd de meest gunstige maatregelen voor de weidevogels kunnen nemen. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden pleit dan ook voor meer flexibiliteit in de regelgeving, om met maatwerk nog meer broedsucces te behalen.

Bijna 50 boeren in Noordoost-Friesland, het werkgebied van de vereniging, hebben de afgelopen weken water uit de sloten op het weiland gepompt, waarmee het land 5 tot 15 cm onder water komt te staan (plasdras). Hierdoor ontstaat een weke bodem waaruit weidevogels makkelijker hun voedsel kunnen halen, zoals insecten, larven en wormen. Volgens de beheervoorwaarden mag een (deel van een) weiland maar een beperkte periode onder water staan.

Maaidatum

Een andere maatregel is de uitgestelde maaidatum. Als er in de zomer nesten en/of kuikens zijn waargenomen, dan mag de boer het perceel niet in om het gras te maaien. Zo wordt er een rustperiode ingelast en hebben de kuikens meer kans om veilig op te groeien.

Albert van der Ploeg, voorzitter vereniging Noardlike Fryske Wâlden: ,,In beide gevallen gaat het om vastgestelde data die onvoldoende rekening houden met de weersomstandigheden, die de afgelopen jaren erg variabel zijn geweest. Als het gras bijvoorbeeld langer doorgroeit, dan kunnen kuikens niet meer bij de insecten. Het zou dan mogelijk moeten zijn om een klein deel van het land wél te mogen maaien zodat er meer insecten, en dus meer voedsel voor de kuikens, aanwezig zijn. Weidevogelkuikens houden van variatie.’’

Boete

,,Als er nog laat in het voorjaar kuikens in het weiland zijn, dan is het belangrijk om langer een plasdras in stand te houden. Als de boer zich niet aan de vastgestelde data houdt dan is hij in overtreding en riskeert hij een boete. Meer flexibiliteit in de beheerpakketten is dus gewenst.’’

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden bespreekt met de betrokken overheidsorganisaties hoe er meer flexibiliteit in de beheerpakketten is te realiseren. De NFW is een vereniging met als werkgebied Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels. De vereniging streeft naar een vitale landbouw die is vervlochten met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.

www.noardlikefryskewalden.nl