Een sloot vol leven, Sken je sloot

Oosternijkerk Afgelopen woensdag 8 juli kwamen verschillende boeren en andere partijen in Oosternijkerk bijeen voor een presentatie over het nieuwste project van Agrarisch Collectief Waadrâne. In het project ‘SKEN je sloot’, opgezet door adviesbureau Tauw (www.tauw.nl), meten boeren zelf hoeveel (water)planten in hun sloot groeien. Sloten zijn de meest voorkomende wateren in Nederland, maar worden toch het minst onderzocht. Met de metingen van de boeren wordt onderzocht hoe het gesteld is met de kwaliteit van de “boerensloten” in de regio, en hoe deze kan worden verbeterd. De komende tijd zullen de boeren zelf aan de slag gaan met de metingen. Niet alleen kan op deze manier beter worden gemonitord wat het effect is van verschillende projecten van Agrarisch Collectief Waadrâne, zoals akkerranden, ook krijgt de boer zo zelf inzicht op wat er leeft en speelt in de sloten.

Het project ‘SKEN je sloot’ is onderdeel van de GLB-pilot Akkerbelt, een project dat zich richt op de vergroening van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Een vernieuwende gedachte binnen het nieuw GLB is dat er op regionaal niveau met vergroeningsmaatregelen gewerkt zal worden. Kerndoel van Akkerbelt is om een vergroening te realiseren die goed is voor boer, natuur en omgeving. De maatregelen moeten een positieve bijdrage leveren aan 5 EU vergroeningsthema’s: bodem, water, klimaat, biodiversiteit en landschap.

Het kerndoel en de vergroeningsthema’s sluiten goed aan op de algemene visie van Agrarisch Collectief Waadrâne. Meer info kunt u vinden op www.waadrane.frl.