Voorrang voor Friese dorpsnamen Noardeast-Fryslân

KOLLUM – In navolging van Ferwerderadiel mogen de plaatsnamen van alle dorpen in Noardeast-Fryslân in principe in de Friese taal op de komborden worden vermeld.

Het besluit hiertoe is met het aannemen van een amendement op het Friese taalbeleidsvoorstel van het college van b. en w. unaniem genomen. De gemeenteraad maakte met dezelfde eensgezindheid het evenwel mogelijk een andere topografisch verantwoorde benaming te kiezen als een ruime meerderheid van de dorpsbevolking dat wil. “Oostmahorn mei dus Oostmahorn bliuwe as it doarp net kiest foar De Skâns?”, zo bevroeg wethouder Pytsje de Graaf haar partijgenoot Aant Jelle Soepboer als indiener van het amendement. “Der komt eins in soartefan donor-register: elkenien krijt in Fryske namme, mits…”, zo legde het FNP-raadslid de nieuwe situatie uit. “Dit hâldt wol wat yn. It sil wol wat kostje”, zo verzuchtte de wethouder. Ze zal dan ook mogelijkheden voor subsidie onderzoeken. Tot haar geruststelling is de raad akkoord met een geleidelijke invoering.

Hoewel Soepboer wil dat Noardeast-Fryslân als voorbeeld dient voor andere gemeenten in de provincie voor wat het Fries betreft, speelt hier meer. Brant Visser (VVD) wees onder meer op het Pompsters voor Kollumerpomp, het Kollumers en het Dokkumers. Wethouder Pytsje de Graaf kon alvast onthullen dat er voor de stadse taal in Dokkum wellicht een soort woordenboekje op de markt zal worden gebracht.