Wetterskip Fryslân versoepelt beregeningsverbod

LEEUWARDEN - Het beregeningsverbod dat Wetterskip Fryslân vorige week vanwege droogte heeft afgekondigd heeft effect. Het waterverbruik is verminderd en het waterpeil is vrijwel overal op de gewenste hoogte. Wetterskip Fryslân ziet daardoor een mogelijkheid om agrariërs voorlopig toe te staan akkerbouwgewassen zes uur langer te beregenen: tussen 18.00 uur ’s avonds en 10.00 uur ’s ochtends. Ook het verbod op de beregening uit grondwater wordt versoepeld. De aanpassingen gaan per direct in. Het verbod op het beregenen van grasland uit oppervlaktewater blijft van kracht.

Het waterschap benadrukt dat de uitzonderlijke droogte aanhoudt en roept iedereen met klem op behoedzaam om te blijven gaan met het gebruik van oppervlakte- en grondwater. Sinds donderdag 26 juli mogen agrariërs en inwoners van Fryslân en het Groningse Westerkwartier hun grasland niet meer beregenen met water uit sloten, kanalen en meren. Ook mocht er geen gebruik gemaakt worden van grondwater. Agrariërs mochten de overige gewassen nog wel beregenen tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends. Voor dit nachtelijk tijdstip is gekozen omdat de verdamping van water overdag nu erg sterk is.

Beregeningstijdstippen

‘De afgekondigde maatregelen hebben voldoende effect op het waterpeil en het beregeningsverbod wordt goed nageleefd. We constateren dat het op dit moment verantwoord is om de beregeningstijdstippen met zes uur te verruimen’, zegt Marian Jager, loco-dijkgraaf en lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ‘Er mag nu van 18.00 uur tot 10.00 uur worden beregend. Met deze verruiming komen we ook tegemoet aan de vraag vanuit de landbouwsector om andere gewassen dan gras langer te mogen beregenen.’ Welke gewassen wel mogen beregend, staat op www.wetterskipfryslan.nl.

Grondwater

Het waterschap staat nu ook beregening uit grondwater toe. Jager: ‘We roepen boeren op de ondiepe bronnen boven de keileemlaag hiervoor niet te gebruiken. Deze hebben invloed op het oppervlaktewater.’

Verdelen van water

De vraag naar water is op dit moment groter dan de wateraanvoer. Het ministerie heeft donderdag aangegeven dat de waterschappen voorlopig dezelfde hoeveelheid water mogen blijven inlaten uit het IJsselmeer. Over ongeveer twee weken komt er een nieuwe landelijke afweging over het binnenlaten van IJsselmeerwater waarna er mogelijk nadere maatregelen worden afgekondigd.

Waterkwaliteit verslechtert

Door het neerslagtekort en hoge watertemperaturen verslechtert de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daardoor is zwemmen in open water een steeds groter risico. Wetterskip Fryslân meet elke week de waterkwaliteit van officiële zwemlocaties in Fryslân en heeft op enkele locaties blauwalg geconstateerd. Zwemlocaties waar nog geen blauwalg is, worden tweewekelijks gecontroleerd. www.zwemwater.nl biedt een overzicht van veilige zwemlocaties. De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het zwemwater in Fryslân.

De hoge temperaturen vergroten daarnaast de kans op zwemmersjeuk en botulisme. Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging, die wordt veroorzaakt door een bacterie, en is met name gevaarlijk voor vissen en watervogels. Meldingen van dode eenden of verdacht veel dode vissen kunnen worden doorgegeven aan het Milieu-Alarmnummer Fryslân: (058) 212 24 22.

LTO tevreden

LTO Noord is tevreden over het besluit van Wetterskip Fryslân om de tijden te verruimen waarop beregening van akkerbouwgewassen mag plaatsvinden. “Uiteraard hadden wij liever helemaal geen beregeningsverbod gehad, maar gezien de extreme omstandigheden heeft het waterschap besloten dat een gedeeltelijk verbod noodzakelijk blijft”, aldus Tineke de Vries, regiobestuurder LTO Noord regio Noord.

LTO Noord heeft het waterschap verzocht om de beregeningstijden te verruimen voor de gewassen die dat nodig hebben. Minstens zo belangrijk is de boer zelf. Dagen achtereen ’s nachts in de weer kan leiden tot oververmoeidheid en vergroot de kans op ongelukken.

LTO Noord is van mening dat het besluit om een beregeningsverbod in te stellen voor grondwaterbronnen onvoldoende onderbouwd was door het waterschap. LTO Noord is daarom tevreden met de keuze van het waterschap om beregenen vanuit diepe bronnen vrij te stellen.