Subsidie voor proeven bij Bûtenfjild

Dantumadiel - De provincie stelt geld beschikbaar voor projecten om maatregelen te onderzoeken voor het vertragen van de afbraak van veen en het rendabel exploiteren van natter veen.

Voor het voortzetten van de proeven met natte teelten nabij het Bûtenfjild krijgt de gemeente Dantumadiel een bijdrage van bijna 650.000 euro. In het project wordt gekeken naar het verbeteren van de teelt van lisdodden en de verwerking tot bijvoorbeeld meubelplaat of isolatiemateriaal. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met ondernemers uit Noordoost-Fryslân. Ook worden de mogelijkheden van veenmos onderzocht. Uiteindelijk moet dit nieuwe verdienmodellen voor nat veen opleveren. Het project maakt deel uit van het programma Better Wetter in Noordoost-Fryslân.

Verder gaan studiegroepen van boeren in de praktijk onderzoeken met welke bodemmaatregelen ze beter met natter veen om kunnen gaan. In Noordoost-Fryslân worden de mogelijkheden om met nieuwe teelten een inkomen uit nat veen te halen verder uitgewerkt. Daarnaast wordt het onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen bij het gebruik van onderwater- en drukdrainage uitgebreid. Deze projecten zijn onderdeel van het innovatieprogramma van de veenweidevisie.

LTO Noord

Voor het ontwikkelen van een ‘early warning system’ voor muizen krijgt LTO Noord een bedrag van bijna 19.000 euro. De muizenplaag van 2014-2015 deed zich vooral in het Friese veenweidegebied voor. Daarom wordt het muizenproject juist in dit gebied uitgevoerd. Ook start men een proef met een gebiedsgerichte aanpak tegen muizen. Wetterskip Fryslân werkt aan het project mee.