Financiële positie gemeenten verbeterd

Leeuwarden - Van de 24 Friese gemeenten presenteren 18 gemeenten voor 2017 een sluitende begroting. De begrotingen laten wat meer financiële ruimte zien.

In 2017 staan er geen gemeenten onder preventief toezicht om financiële redenen. Er staan acht gemeenten onder Arhi-toezicht vanwege herindeling. De overige gemeenten staan onder regulier toezicht. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek dat de provincie Fryslân uitvoert. Het economisch herstel houdt aan. Dit leidt tot een betere financiële positie van de Friese gemeenten. De circulaires van het Rijk en de herverdeling van het gemeentefonds dragen hieraan bij. Gedeputeerde Sander de Rouwe is blij met deze verbetering: ,,De gemeenten hebben vroegtijdig geanticipeerd op de bezuinigingen. Ondanks de doorwerking daarvan in de meerjarenbegroting hebben de gemeenten wat meer financiële ruimte dan vorig jaar.” De gemeenten krijgen de begroting rond, maar de druk houdt aan. De begrotingen laten zien dat de Friese gemeenten zich dit goed realiseren. Onderzoek In het onderzoek is gekeken of de begroting en meerjarenbegroting sluiten. Daarnaast is gekeken naar onderwerpen die de financiële positie beïnvloeden zoals de weerstandscapaciteit, beheer en onderhoud van kapitaalgoederen en de grondpositie. In de afgelopen jaren hebben gemeenten forse verliezen genomen binnen de grondexploitatie of op andere wijze beschikt over de reserves. Sluitende begroting Ondanks de onzekere ontwikkelingen in het sociaal domein en het heffen van precariobelasting hebben 18 van de 21 Friese gemeenten een sluitende begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020. Van twee gemeenten was de begroting 2017 wel sluitend maar sluit de meerjarenbegroting niet. Vier gemeenten hebben alleen de laatste jaarschijf van de meerjarenbegroting sluitend aangeboden.

Ahri-toezicht De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarderadeel, Littenseradiel en Menameradiel staan van rechtswege onder het Arhi-toezicht. Dit geldt ook voor de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland die op 24 november 2016 een herindelingsontwerp hebben vastgesteld.