144.000 euro subsidie voor weidevogelbeheer

LEEUWARDEN - Boeren die land hebben binnen een weidevogelkerngebied kunnen van 27 augustus tot en met 29 oktober 2016 via hun agrarisch collectief subsidie aanvragen.

Het gaat om een tijdelijke subsidieregeling. Er is geen maximum bedrag per collectief. Land geschikt maken voor weidevogels De subsidie is bedoeld voor vernatting van het land. Denk aan een hoger waterpeil en plas dras gebieden (stukken ondergelopen land). Weidevogels voelen zich thuis in vochtige graslanden. De inrichtingswerkzaamheden voor een hoog waterpeil en/of plas dras vallen ook onder de subsidieregeling. Denk aan het plaatsen van dammen en of stuwen. Bedragen Voor het ophogen van het waterpeil bedraagt de subsidie 100 euro per hectare. De subsidie voor (greppel) plas dras is afhankelijk van de periode dat het onder water staat. Kijk voor de bedragen op www.fryslan.frl. Van 30 november 2015 tot en met 31 maart 2016 is deze subsidieregeling eerder opengesteld. Deze regeling is daar een vervolg op. Met het subsidiegeld kunnen collectieven voor het volgende weidevogelseizoen maatregelen nemen. Agrarische collectieven Een agrarisch collectief is een samenwerkingsverband van boeren en grondgebruikers. Fryslân heeft zeven collectieven. De collectieven bepalen welke beheer- en inrichtingsmaatregelen waar effectief zijn voor weidevogels. Het combineren van maatregelen kan extra effectief werken. Daar wordt dan ook naar gekeken bij de aanvraag. Weidevogels horen in het Friese landschap Weidevogels horen bij de Friese cultuur en het Friese landschap. Zo broedt 40% van de Europese grutto’s in Fryslân. De provincie is verantwoordelijk voor het in standhouden van weidevogels. Meer informatie Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op www.fryslan.fr