Waardering FNV voor vertrekkende wethouder Gerda Postma

BUITENPOST - Veel waarderende woorden voor de vertrekkende Achtkarspelense PvdA wethouder Gerda Postma vanuit de FNV op vrijdag 22 juli in het gemeentehuis in Buitenpost. Namens de FNV boden Camara van der Spoel en Jurjen Kuur aan Gerda Postma een taart aan en betuigde Camara de steun van de FNV aan het door Postma ingenomen standpunt met betrekking tot het sociaal domein.

,,Geld dat bestemd is voor zorg van inwoners van een gemeente wordt al veel te veel aangewend voor andere zaken in gemeenten", betoogde Van der Spoel. ,,Gemeenten dienen de gelden die voor het sociaal domein zijn bestemd in te zetten voor mensen en niet voor asfalt. Laat het geld voor het sociaal domein aan de mensen zelf, er is in de afgelopen jaren al veel te veel bezuinigd op de zorg." Andries Hofstra, die namens de cliëntenraad Achtkarspelen optrad, zei grote waardering te hebben voor het standpunt dat Gerda Postma heeft ingenomen. ,,Je komt niet aan geld dat voor de samenleving bestemd is", aldus Hofstra. Namens de onafhankelijke senioren vereniging in Fryslân noemde Jan F. Kloosterman Gerda Postma een voorbeeld voor veel andere wethouders in de provincie. ,,We zien veel te veel dat in de al sterk afgeslankte budgetten van het sociaal domein in de Friese gemeenten ook nog gesneden wordt en dat financiën uit die budgetten overgeheveld worden naar andere gemeentelijke doelen. Dit, terwijl er in veel gemeenten in onze provincie nog forse achterstanden op het gebied van de zorg en met name de zorg voor onze senioren zijn", aldus Kloosterman. Gerda Postma bedankte de aanwezigen, waardeerde  het mooie gebaar van de FNV en vertelde dat er voor haar geen andere keus was toen de andere fracties buiten haar om een forse greep uit de kas van het sociaal domein wilden doen en daar een motie voor indienden. ,,Daar kon ik niet in meegaan", zei Postma. Het nemen van die verantwoordelijkheid leidde tot het aftreden van het college. Onzekerheid is er over het voortzetten van het door Postma ingezette beleid in de gemeente nu zij daarop geen invloed meer heeft. Ze bedankte haar fractie en het bestuur die in deze periode pal achter haar zijn blijven staan.