Samenwerking ‘Vijfhuizen, fan swiet nei sâlt’ bekrachtigd

HALLUM - In het kweldercentrum Noarderleech bij Hallum zetten bestuurders van de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en de gemeente Ferwerderadiel maandag 30 mei 2016 hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst ‘Vijfhuizen, fan swiet nei sâlt’. Hierin maken zij afspraken over de bouw van onder andere een gemaal in de zeedijk met vispassage, aanleg van watergangen, een fietspad en de inrichting van het buitendijkse kweldergebied bij Hallum.  

Het brede buitendijkse kwelderlandschap bij Hallum is een ideale omgeving voor vissen om van het zoete binnenwater naar de zoute Waddenzee te trekken en andersom. Het nieuwe gemaal voorziet naast een betere waterafvoer ook in een vismigratiepunt voor trekvissen. Het gemaal krijgt een uitstroomkanaal waarlangs het zoete water door het kwelderlandschap richting zee stroomt. Dit lokt de vissen door het kweldergebied richting de vispassage in het gemaal. Ook krijgen hierdoor planten- en diersoorten die van nature op de kwelder leven een ideale leefomgeving. Betrokken partijen willen het gebied tevens aantrekkelijker maken voor natuurliefhebbers, recreanten en toeristen. Het project speelt hierop in met een vaarroute voor kleine sloepen en een fietspad. Ook wordt het gemaal op aantrekkelijke wijze vormgegeven.  De werkzaamheden starten in 2017. Het project is naar verwachting in 2018 klaar. Het project Vijfhuizen is een samenwerking van Provincie Fryslân, gemeente Ferwerderadiel, It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân. Het project is mogelijk met financiële steun van het Waddenfonds, Europese (POP-)subsidie, Rijkswaterstaat en het Programma voor een Rijke Waddenzee. Wetterskip Fryslân is projectleider voor de bouw van het gemaal, de aanleg van de watergangen, kaden en het fietspad. It Fryske Gea richt het kweldergebied in. Voorafgaand aan de ondertekening nam gedeputeerde Johannes Kramer afscheid van de gebiedscommissie Ferwerderadiel Fernijt. Deze, door de provincie ingestelde commissie, adviseerde de afgelopen jaren over de ontwikkelingen in het gebied en was verantwoordelijk voor de grondaankopen. Voor de uitvoering van het project is een klankbordgroep ingesteld met betrokkenen uit het gebied. Het project Vijfhuizen kent een lange aanloop. Een eerdere versie van het plan verklaarde de Raad van State ongeldig. De raad kwam daarmee tegemoet aan bezwaren over de waterveiligheid en de uitstroom van het gemaal in het buitendijkse gebied. In het nieuwe projectplan zijn langs het uitstroomkanaal van het nieuwe gemaal onder meer hogere kaden opgenomen.