Subsidie voor verbouw d’Ald Skoalle in Hantum

HANTUM - Voor de verbouwing van het dorpshuis kan de stichting Doarpshûs d’Ald Skoalle in Hantum een gemeentelijke subsidie tegemoet zien van maximaal € 236.147. Twee don komt ui de post Dorpshuizen, de rest uit de post Overig onderwijsbeleid.

Het dorpshuis in Hantum is inmiddels al meer dan 25 jaar oud. En met de leeftijd zijn ook de gebreken gekomen. Zo waren er problemen om te voldoen aan de normen van brandveiligheid. Rond 2011 is onderzocht of er in Hantum niet beter toegewerkt zou kunnen worden naar een nieuw multifunctioneel centrum in plaats van renovatie van het bestaande pand. Op 1 november 2012 heeft de gemeenteraad van Dongeradeel voor de realisatie van een dergelijk MFA een krediet beschikbaar gesteld van € 280.000. In dit bedrag was overigens rekening gehouden met een bedrag van € 75.000 dat samenhing met het privatiseren van kleedgebouwen sport. Voor voorbereidingskosten werd destijds vanuit dit bedrag rekening gehouden met € 5.000.

Uiteindelijk bleek het toch niet haalbaar om in Hantum een nieuw MFA te realiseren, waarmee voor het dorpshuis weer teruggevallen werd op het plan tot verbouw van het huidige pand.

Het college van burgemeester en wethouders besloot in dat kader op 13 september 2016 om voor dit plan een subsidie van € 200.000,- uit te trekken en dit te bekostigen uit het eerder genoemde krediet van het MFA. Daarbij is wel aangegeven dat de gemeenteraad daar uiteindelijk nog zijn medewerking aan zou moeten leveren.

Dat laatste is vormgegeven door opname van de subsidie aan het dorpshuis in de gemeentebegroting op de post Dorpshuizen.

Ook nu bleek het echter lastig voor het bestuur van het dorpshuis om de financiering rond te krijgen. En opnieuw leek het erop dat de plannen geen doorgang zouden kunnen vinden. Dat leverde dan wel direct problemen op, omdat het dorpshuis wel dient te voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. Deze impasse duurde tot eind 2017. Toen werd van beide kanten dit weer opgepakt en (b)leken er mogelijkheden voor het dorpshuis om via Leader en via een derde partij uit het dorp om extra middelen te vergaren. Er resteert dan nog een gat van zo’n € 36.000. Voor het kunnen doen van een aanvraag voor Leader is het wel nodig dat er zicht is op een sluitende investeringsbegroting. Daarvoor is het nodig dat de gemeente Dongeradeel de bereidheid uitspreekt om de eerder gedane toezegging van €200.000 te verhogen met het eerder genoemde tekort van net iets boven de €36.000. Dit is besproken op het inloopspreekuur en aangezien er binnen het raadsprogramma 5 (demografie en leefbaarheid) wel voldoende dekking aanwezig leek, is aan het Samenwerkingsverband NoordNederland medegedeeld dat de gemeente Dongeradeel voornemens was om de gevraagde extra subsidie te verlenen.

Vervolgens was het wachten op beslissing op de Leaderaanvraag.

Medio oktober 2018 werd bekend dat er positief beschikt is op deze aanvraag en het dorpshuisbestuur vraagt het gemeentebestuur van Dongeradeel dan ook om de eerdere gedane toezeggingen nu om te zetten in een formele subsidiebeschikking, waarna het dorpshuisbestuur daadwerkelijk aan de slag kan gaan met de verbouwing.

Voorgesteld wordt nu om in de lijn van de eerdere besluitvorming het initiatief en doorzettingsvermogen van het dorpshuisbestuur te honoreren en de gevraagde subsidie van €236.147,- daadwerkelijk te verlenen.