‘Verbinding rond Súd Ie’ krijgt bijna 5 miljoen Waddenfondssubsidie

DOKKUM - Het Waddenfonds kent bijna vijf miljoen euro subsidie toe voor de voltooiende opgaven van de ‘Verbinding rond Súd Ie’. De bijdrage maakt een vervolg op Súd Ie en Wetterfront Dokkum mogelijk. Het versterken van de beleefbaarheid en het herstellen van de kwaliteit in het gebied zijn hierin belangrijke onderdelen. Het investeren in de waddeneconomie gaat samen met investeringen in de waddenecologie. De subsidie voorziet onder andere in de aanleg van de verbindingsroute via de opvaart Oostmahorn naar het Lauwersmeer. Ook komt er geld voor vernieuwend vismigratie-onderzoek. De totale investering in het gebied bedraagt ruim twaalf miljoen euro. Wethouder Braaksma: “Wij zijn ontzettend blij met deze toekenning, een enorme impuls voor het prachtige gebied!”

Súd Ie en Wetterfront Dokkum

De subsidie is een vervolg op het bevaarbaar maken van de Súd Ie. En het versterken van de ecologie. In 2013 startte het project Súd Ie & Wetterfront Dokkum met een eerste fase van grote investeringen. In 2015 maakte het Waddenfonds een tweede fase mogelijk. Dit was voor het ophogen van de bruggen over de Súd Ie, de aanleg van visplaatsen en een trailerhelling.

Nu zetten we gezamenlijk in op het leggen van verbindingen en het herstellen van oude routes. Eén van deze opgaven is route Oostmahorn. Een initiatief vanuit de samenleving om de oude opvaart tussen de ‘Nije Feart, de Súd Ie en Oostmahorn/Lauwersmeer’ te herstellen. Daarnaast zetten we in op het herstellen van het jaagpad langs de Súd Ie. Dit alles in samenwerking met betrokken dorpsbelangen, wijkraden en onder meer recreatieondernemers.

Van de boot op het land

Om toeristen te verleiden de omgeving van de Súd Ie te ontdekken, komen langs de vaarroute een aantal stekjes. Dit zijn toeristische overstappunten naar de dorpen rond de Súd Ie. Ook is er ruimte om samen met inwoners en ondernemers in te zetten op de vermarkting van de routes. Dit sluit aan op de strategie van Werelderfgoed Waddenzee en Merk Fryslân.

Ruimte voor vis

It Fryske Gea investeert in visvriendelijkheid in natuurgebied de Anjumer Kolken. Wetterskip Fryslân en Van Hall Larenstein gaan samen aan de slag met vernieuwend vismigratie-onderzoek. Ze kijken naar de ontsluiting van de polders langs de Súd Ie. Dit is voor vissen zoals paling en driedoornige stekelbaars. Op het gebied van monitoring werken we samen met het zusterproject ‘Vissen voor verbinding’.

Ontsluiting Noordelijke Stadsgrachten en Harddraverspark

De Noordelijke stadsgrachten worden vanaf de Súd Ie bereikbaar. Het gaat dan om de route via de Aalsumerpoortbrug.

Voor het Harddraverspark aan de Súd Ie is 2 miljoen euro beschikbaar voor recreatie en landschap. In het park ligt de opgave om samen met betrokken partijen invulling te geven aan de ruimtelijke kwaliteit. Naast de gemeente is ook de provincie daarbij betrokken.

De ontwikkeling van het Harddraverspark hangt samen met het Tolhuispark en de concentratie van sportvoorzieningen hier. De afgelopen tijd heeft de gemeente samen met de betrokken sportverenigingen gewerkt aan een schetsplan voor het Tolhuispark. De komende tijd beslissen leden van de sportverenigingen of zij hiermee verder willen. Daarna is het aan het nieuwe gemeentebestuur om hierover een besluit te nemen. Voor investeringen in sportvoorzieningen is een afzonderlijke financiële bijdrage van de gemeente nodig.

Het investeringsplan is een samenwerking tussen Provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel, Wetterskip Fryslân en Van Hall Larenstein. Ook lokale partners als dorpsbelangen en recreatieondernemers zijn hierbij direct betrokken. Het plan wordt mogelijk gemaakt door het Investeringskader Waddengebied.