De Kleine Oase voert consequent taalbeleid

DOKKUM - Kinderdagverblijf De Kleine Oase in Dokkum ontvangt dinsdag het certificaat niveau 3 van de SFBO (Sintrum Frysktalige Berne-opfang). Met deze certificering laat het kinderdagverblijf zien een consequent taalbeleid te voeren op het gebied van de Friese taal en meertaligheid. ,,Op ons kinderdagverblijf hebben we de regel: één persoon, één taal”, vertelt Dirkje Boomsma - Hekstra. ,,Dat houdt in dat iedere leidster in haar eigen moedertaal met de kinderen praat, ook wanneer het kindje een andere moedertaal heeft. Momenteel zijn al onze leidsters Friestalig. Maar als er stagiaires zijn die Nederlands spreken, vragen we hen dat vooral aan te houden.”

Tijdens een visitatie in juli van dit jaar keek een vertegenwoordigster van de SFBO naar hoe er met taal wordt omgegaan tijdens de opvanguren. In haar rapport gaf ze aan tevreden te zijn over hoe taal wordt aangeboden aan de kinderen. ,,“De Kleine Oase” wurket mei in dúdlike struktuer dy’t goed oanjûn wurdt. Dat is wichtich foar de âlden en goed foar de bern. De liedsters gean linich mei de struktuer om. Sy passe harren oan de sfear fan de groep oan en oan de uteringen fan de bern. De liedsters binne goed op inoar ynspile. Dat is te fernimmen by it foarlêzen, it sabeare spultsje mei de knikkert en by it sjongen yn beide talen, by it praten mei de bern en it oandacht jaan en attint wêzen op it dwaan en litten fan elk bern. De bern binne al krekt sa tagonklik en spontaan as de liedsters”, zo schrijft Hilly Brouwers- Haarsma in haar verslag.

Dirkje is trots op het behalen van de certificering. ,,Je goed kunnen uiten in je moedertaal is van groot belang. Friese kinderen krijgen tegenwoordig steeds meer Nederlands aangeboden, bijvoorbeeld door de televisie of door het lezen van Nederlandstalige boeken. Ik vind het belangrijk dat zij ook het Fries voldoende meekrijgen. Daar komt bij dat meertaligheid goed is voor het ontwikkelen van de hersenen.”

De Kleine Oase ontvangt vandaag het certificaat en een bordje wat aan de gevel gehangen kan worden. ,,Voor ons is het een leuke erkenning dat we goed omgaan met de taalontwikkeling van de kinderen die bij ons op de opvang komen”, besluit Dirkje.