Aanleg proefvakken met aangepaste Elastocoast op dijk bij Wierum

WIERUM - Maandag 1 oktober is Heijmans in opdracht van Wetterskip Fryslân gestart met de aanleg van een aantal proefvakken met aangepaste Elastocoast op de Waddenzeedijk bij Wierum. De proefvakken krijgen een nieuwe laag met aangepaste, sterkere mengsels Elastocoast om erosie tegen te gaan.

De huidige steenlaag, die is verwerkt in een soort superlijm (Elastocoast), laat deels los door erosie. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de grote hoeveelheid (afval)stenen die bij Wierum voor de kust ligt. Door het getij en de golven ‘schuren’ ze langs de dijk. Deze wisselende belasting op de toplaag van de Elastocoast zorgt er voor dat de lijm het deels begeeft en steentjes losraken uit de bekleding van de dijk. Door het aanbrengen van een sterkere, erosiebestendige laag, wordt de erosie mogelijk gestopt. Op de andere locaties waar Elastocoast is gebruikt (op de dijk ter hoogte van Zwarte Haan en Holwerd) voldoet het innovatieve product wel aan de verwachtingen.

Gedurende het komende stormseizoen worden de aangebrachte proefvakken nauwlettend gemonitord. Na het stormseizoen, in het voorjaar van 2019 bekijkt Wetterskip Fryslân welk mengsel van de proefvakken geschikt is voor de dijk bij Wierum. Dan besluit het waterschap ook of het nieuwe mengsel op het hele dijkvak aangebracht wordt.

Om dijkverbeteringen ook in de toekomst betaalbaar te houden, zoekt het Rijk samen met waterschappen naar innovatieve oplossingen. Dat lukt alleen met een nieuwe kijk op de Nederlandse dijk. Het moet sneller, slimmer en efficiënter. In 2016 heeft het waterschap in overleg met het Rijk besloten om Elastocoast voor het eerst op grote schaal toe te passen. De dijkverbetering ter hoogte Zwarte Haan, Holwerd en Wierum kon hierdoor in een kortere tijd, tegen lagere kosten en met weinig overlast voor omgeving en natuur worden uitgevoerd.