Súd Ie bereikbaar voor vis

Dokkum - Door de aanleg van stuwen, sluizen en gemalen zijn overal in de wereld hindernissen ontstaan waardoor vissen, rivieren en beken niet meer kunnen bereiken. Dat geldt ook voor twee sloten richting de Súd Ie. Vissen trekken van nature door beken en rivieren heen en weer. Dit doen ze om zich voor te planten, voedsel te kunnen vinden of een schuilplek te zoeken voor de winter. Daarom leggen gemeente Dongeradeel, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân vanuit het programma Súd Ie twee vispassages aan, waardoor het niet alleen voor mensen maar ook dieren goed toeven is in het gebied.

Wat is een vispassage?

Vispassages zorgen ervoor dat vissen een hindernis kunnen passeren en stapsgewijs om
een stuw of gemaal heen zwemmen. Via een vispassage kunnen vissen het
hoogteverschil bij een stuw overbruggen. Om ervoor te zorgen dat niet alleen grote, maar
ook de kleinere vissen door de passage kunnen, hebben de meeste passages treden van
maximaal 8 cm hoog. De treden hebben ook een ideale breedte. De lengte en het aantal
treden van vistrap is dus afhankelijk van het hoogteverschil van het water aan weerszijden
van de stuw.

Vispassage Wetsens

Begin juni start aannemer De Boer & De Groot met de aanleg van een vispassage in de
Jaarlasloot bij Wetsens. Deze sloot heeft een directe verbinding met de Súd Ie. Doordat er
ter plaatse van de kruising met de Dokkumerwei een beweegbare (klep)stuw is
aangebracht, is er voor vissen een te groot hoogteverschil. Hierdoor kunnen zij er niet
langs. Daarom wordt aan de noordzijde van de brug een vispassage aangelegd. Deze
passage is onder andere bedoeld voor de 3-doornige stekelbaars en de (glas)aal. Voor de
werkzaamheden wordt één weghelft afgesloten. Dit wordt ter plekke met borden
aangegeven.

Vispassage Anjumer Kolken

De Anjumer Kolken is een open natuurgebied nabij Anjum. Het gebied is omringd met een
kade en kent een hoog en laag waterdeel. Het is een waterrijk gebied dat zeer geschikt is
als paaigebied voor de vissen. Een vispassage moet er voor zorgen dat de vissen het
hoogteverschil via een vistrap kunnen overbruggen. Na het broedseizoen, 15 juni, start
aannemer VOPO met de aanleg van de vispassage Anjumer Kolken. Met de komst van
de vispassage kunnen vissen ongeveer 2/3 van het gebied bereiken.

Súd Ie en Wetterfront Dokkum

De aanleg van deze twee vispassages maakt deel uit van de tweede fase van het
programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum. Dit programma is een samenwerking tussen
gemeente Dongeradeel, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân en wordt mede mogelijk
gemaakt door het Waddenfonds. Onderdeel van het bevaarbaar maken van de Súd Ie is
de aanleg van vispassages en het ecologisch verrijken van de oevers samen met
Wetterskip Fryslân.