Zaterdag Heren en Dames Hoofdklasse D.E.L. in Morra-Lioessens

Morra-Lioessens - “Niet uniek, maar wel bijzonder dat wij zowel de Heren- als de Dames Hoofdklasse kaatsers mogen verwelkomen, en dat deze wedstrijden op één locatie worden verkaatst!”

Zaterdag 2 juni om 12:00 mag KV Warber Bliuwe Morra-Lioessens zowel de Heren- als de Dames Hoofdklassewedstrijd organiseren. Hoofdsponsors van deze wedstrijd zijn AB Vakwerk, Raadsma Dokkum, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Rabobank Noordoost-Friesland, Martens Kunststoffen, Timmer en Onderhoudsbedrijf Freerk Elzinga en Plafondbedriuw Noard Fryslân. De wedstrijd van de heren staat onder leiding mevr. Kooistra, de wedstrijd van de dames staat onder leiding van dhr. T. Kuipers.

Wedstrijdlijst Heren Hoofdklasse D.E.L.

1. Marten Bergsma Minnertsga, Marco de Groot Franeker, Laas Pieter van Straten Feinsum - 2. Menno van Zwieten Heerenveen, Bauke Dijkstra Easterein, Haye Jan Nicolai Britsum

3. Enno Kingma Leeuwarden, Allard Hoekstra Franeker, Hendrik Kootstra Minnertsga - 4. Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie, Pieter Jan Plat Leeuwarden, Thomas van Zuiden Bolsward

5. Elgar Boersma Stiens, Kees van der Schoot Sexbierum, Hans Wassenaar Leeuwarden - 6. Arnold Zijlstra Tzummarum, Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie, Erwin Zijlstra Easterlittens

7. Peter van Zuiden Tjerkwerd, Pier Piersma Easterlittens, Tjisse Steenstra Bitgummole - 8. Jelte-Pieter Dijkstra Heerenveen, Hyltje Bosma Makkum, Patrick Scheepstra Franeker

9. Auke Boomsma Morra, Dylan Drent Harlingen, Evert Pieter Tolsma Winsum - 10. Gert-Anne van der Bos Mantgum, Renze Hiemstra Sint Jacobiparochie, Klaas Pieter Folkerstma Wons

Wedstrijdlijst Dames Hoofdklasse D.E.L.

1. Elly Hofman Dronryp, Martine Tiemersma Easterein, Ineke van der Ploeg Ried - 2. Tineke Dijkstra Wjelsryp, Anouk Tolsma Dronryp, Marrit Zeinstra Groningen

3. Jeanette Jansma Dronryp, Lotte Delgrosso Marsum, Louise Krol Ee - 4. Andrea Kroes Gauw, Marte Altenburg Grou, Harmke Siegersma Berltsum

5. Nelie Steenstra Minnertsga, Sandra Hofstra Wjelsryp, Manon Scheepstra Leeuwarden - 6. Wybrig Bakker Leeuwarden, Sjanet Wijnja Wommels, Mellissa Rianne Hiemstra Stiens

7. Ilse Tuinenga Berltsum, Wiljo Sybrandy Leeuwarden, Annelien Broersma Leeuwarden - 8. Nynke Sybrandy Leeuwarden, Margriet Bakker Easterlittens, Martzen Deinum Wommels.