Versnellen van buslijnen 51 en 54

DOKKUM - De buslijnen 51 (Leeuwarden – Oentjerk – Dokkum) en 54 (Leeuwarden – Stiens – Dokkum) worden per juli ‘gestrekt’.

De reiziger bereikt sneller en comfortabeler de plaats van bestemming. Dit komt doordat de bus bij een aantal dorpen voortaan aan de rand van het dorp stopt, in plaats van middenin het centrum. Het gaat om een proef vanwege de concessieverlenging van Arriva (2020-2022). Door deze proef met ingang van de nieuwe dienstregeling in juli te starten, is er voldoende tijd om de uitkomsten een plek te geven in het nieuwe contract voor het busvervoer. Deze gaat in per december 2022.

“Útgongspunt is dat it tal reizgers omheech giet en dat de reismooglikheden tanimme. Der moatte mear reizgers yn‘e bus stappe. Allinne dan kin in goede tsjinstregeling op it plattelân yn stân hâlden wurde,” aldus gedeputeerde Johannes Kramer. “Wy hechtsje dêrom in soad wearde oan it algemien reizgersbelang. Wy realisearje ús dat soks net altyd oerienkomt mei it doarpsbelang. Wêr it kin, komme wy de doarpen dan ek sa folle mooglik yn ‘e mjitte.”

Sterke hoofstructuur

Het versnellen van de busreis levert tijd op, die gebruikt wordt voor extra ritten op drukke lijnen en maatwerkoplossingen voor het platteland. Gevolg: een sterke hoofdstructuur met goede aansluitingen. Zo blijft de bereikbaarheid van het platteland ook op de langere termijn behouden. Aan de rand van de dorpen legt de provincie nieuwe haltes met goede voorzieningen aan. Bestaande haltes worden verbeterd.

Proef

Het ‘strekken van lijnen’ is één van de proeven waarmee praktijkervaring opgedaan wordt voor het nieuwe contract van het busvervoer (2022-2032) in heel Fryslân. Er starten dit jaar ook proeven met maatwerkoplossingen voor het platteland en elektrisch vervoer in stads- en streekdiensten. De proeven worden goed gemonitord. Alle vernieuwingen gebeuren in nauwe samenwerking met de reizigersorganisatie ROCOV Fryslân, gemeenten en overige betrokken partijen. ROCOV adviseerde positief over het strekken van de lijnen 51 en 54 per juli 2018.