Dorpenblad Hichtepunten bestaat al veertig jaar

Hantum - In de maand april van het jaar 1978 kwam de eerste editie uit van het Dorpenblad Hichtepunten. Met het accent op de letter H want het blad wordt verspreid in de vier H’s zoals de server en de website duidelijk aangeven: 4h-side.nl en www.4h-side.nl/cms/. Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure zijn de dorpen die schuil gaan achter de vier H’s.

Hantum

,,Dat de doarpskrant Hichtepunten no fjirtich jier bestiet is eins it grutste hichtepunt fan dy fjirtich jier en dat it al dy fjirtich jier fergees hús-oan-hús besoarge wurdt’’, zo zegt de in 1952 geboren Willem Tilma met een glimlach. En hij kan het als man van het eerste uur weten. In een tijd van een dominant internet en een voortschrijdende digitalisering mag het gerust een klein wonder heten dat er nog een papieren dorpskrant verschijnt, en dat acht keer per jaar.

Het was een bestuursfunctie die de beide initiatiefnemers Tilma en Jan Denkers op het idee brachten een dorpskrant uit te geven. Tilma zat in het bestuur van korfbalvereniging De Tinnen Leppel (DTL) en Denkers zat in het bestuur van de schaakclub. Bovendien speelden beide heren in het eerste elftal van de korfbalclub en dat hielp het onderlinge contact mooi op weg.

De gedachte was de uitgave van een clubblad ,,Wat breder te lûken’’, zoals Tilma het uitdrukt. Denkers woont inmiddels in Almere, maar de vijf jaar later aanschuivende, in 1956 geboren Hendrik van der Heide heeft eveneens de nodige veranderingen en vooral technische vernieuwingen van nabij meegemaakt. De formule is dat elke vereniging zijn eigen kopij moet aanleveren en in die beginjaren gebeurde dat natuurlijk handgeschreven. De verenigingen en dorpsbelangen waren toen, nu iets minder, allemaal vertegenwoordigd in de zogenaamde commissievergaderingen. In de eerste jaren werd het dorpenblad opgemaakt en gedrukt door een drukkerij uit Holwerd, en dat ging af en toe niet geheel vlekkeloos. Tilma:  ,,Dy wienen betiden wat dreech, dan kaam de krante út en dan wienen bepaalde data yn de doarpskrante al west.’’

Later werd met hulp van het drietal Akke Zijlstra, Jetty Hof en Claudia Dijkstra als typistes de zelfwerkzaamheid van de dorpen ingezet. Van der Heide kwam binnen als bestuurslid van de kaatsvereniging en hij herinnert zich nog dat eerste stencilapparaat. ,,Earst mei in tube de inkt der opsmarre en dan it saneamde ‘moedervel’ der oer en dan mei de hân draaie en it sels oan elkoar niete.’’ 

Van der Heide: ,,Betiden wie it net goed ynbaarnd en dan krigen wy fan de middenstân in lulke brief dat it net goed te lêzen wie. Wy ha doe de advertinsjes nei Oostergo yn Metslawier brocht dy’t it dan foar in hiel jier ôfdrukten.’’ Sommige ‘misdrukken’ kregen af en toe een ietwat humoristische bestemming, Van der Heide: ,,Dy goaiden wy dan by wethâlder Daniël Becker yn de bus mei de gedachte ‘Sa, hat dy ek wat te seuren’.’’

In de beginjaren kwam Hichtepunten zes keer per jaar uit, tegenwoordig is dat acht keer per jaar. Ook de techniek is met reuzensprongen naar modern gegaan. Was het in het verleden wel handig dat onderwijzer Van der Heide via school beslag wist te leggen op een ‘oud beestje’ als printer die nog jaren nuttig dienst deed voor de dorpskrant, tegenwoordig is digitaal het evangelie met alle technische vooruitgang vandien. Tilma: ,,Op 11-11-2000 binne wy in stichting wurden en nei de notaris west. Doe is de 4H-side ek online gien. Tsjintwurdich melde de advertearders harren sels oan, wy hoege der net mear achteroan. It giet no ek net mear om ‘naamsbekendheid’ mar mear om it yn stân hâlden fan in dorpenkrant.’’

De kopij en de advertenties gaan naar Kees Dijkstra die de lay-out maakt en dan gaat het naar de drukker. Van der Heide: ,,Yn it ferline ha wy ien kear in liening ôfslute moatten foar in nije drukmasjine. Doe is der ek in fiif gûne aksje west yn de doarpen.’’  Tegenwoordig staat de drukmachine in het dorpshuis waar de plaatselijke kerk en andere dorpsgenoten en verenigingen als drukklant ook gebruik van kunnen maken.

De huidige zeven commissieleden vergaderen bij toerbeurt bij iemand thuis, Tilma: ,,Wy ha in skema, it duorret trije kertier dan binne wy wol útfergadere. En dan te betinken dat der ek noch in hiel soad oare saken foarby komme.’’ Vier decennia lang werden en worden alle ‘onzichtbare’ klussen met liefde en vrije tijd opgeknapt.  Tegenwoordig zijn dat zo’n twintig tot vijfentwintig vrijwilligers. En, niet te vergeten, was 1992 een belangrijk jaar want ,,Doe ha wy in hiele slach makke mei dy printer’’, zo zegt Van der Heide.

Eén productieproces is niet veranderd, de nietploeg. Tegenwoordig bestaat de nietploeg uit zeven of acht vrouwen die een eigen ‘ballotage’ hanteren. Van der Heide: ,,Myn frou Wilma sit der ek yn en dy seit fan ‘Wy sizze sels wol wannear wy ophâlde’. Mei oare wurden wy bepale wa’t der by komt en wa net.’’

Enige zorgen over de continuïteit op de lange termijn maken Tilma en Van der Heide zich wel, ,,Wy sitte der al sa lang yn, wat jongere minsken soe wol moai wêze fansels’’, zo verzuchten beide heren. Aan de andere kant ‘komt der genôch’ kopij binnen.

Veertig jaar dorpenblad Hichtepunten en anno 2018 nog altijd 400 exemplaren op papier, op zich al een hoogtepunt dus dat dit nog kan, het bewijs van een ‘hechte mienskip’ in daden. Op 9 februari is er in het dorpshuis in Hantum om 18.00 uur een stamppotbuffet voor alle vrijwilligers van de laatste vijftien jaar om bescheiden stil te staan bij het jubileum van veertig jaar.

Tekst en foto: Rynk Bosma