Huwelijksfeest Nanne Walda en Martje Sijtsma met gouden rand

Oosternijkerk - Een kleine tweehonderd felicitatiekaarten herinneren Nanne Walda (84) en Martje Walda-Sijtsma (82) aan hun 60-jarig huwelijk. Hun gerieflijke woning aan de Alde Tún in Oosternijkerk valt met een groot felicitatiebord op het pad meteen op in de vlaggenrijke buurt.

Dinsdag stopt er bijna elk kwartier een auto of fietser voor het overbrengen van de gelukwensen. “Hiel bysûnder sa’n dei. Meidat wy in saak hȃn ha, kent elkenien ús en wy kenne elkenien. It bliuwt moai dat iderien om ús tinkt”. Te midden alle kaarten pronken die van koning Willem Alexander en koningin Maxima en die van de Commissaris der Koning Arno Brok. “De kaart fan de kommissaris is yn it Frysk. Ek bysûnder”. Het echtpaar wordt daarnaast door burgemeester Marga Waanders verblijd met een ingelijste kopie van hun originele huwelijksakte. “Op 16 jannewaris 1958 wie it al even in oare dei”, grapt Nanne Walda. “Doe wie it rûnom en oeral mist”. Grote bijzonderheid bij hun diamanten huwelijksfeest is het feit dat alle broers en zusters van zowel Nanne als Martje nog in leven zijn. Beiden zijn afkomstig uit een gezin met vijf kinderen. Nanne is geboren te Metslawier als zoon van Jelle Walda en Minke Walda-Kalma. Martsje zag in Niawier het levenslicht als dochter van Klaas Sijtsma en Tetje Sijtsma-Cuperus. Ook hun huwelijk werd bekroond met de komst van vijf kinderen. “Fiif dochters. De high five”, geeft Martje Walda-Sijtsma vrolijk aan. Inmiddels zijn er zeventien kleinkinderen en veertien achterkleinkinderen. Hun huwelijksfeest vieren ze in besloten familiekring. Daarnaast staat er dit jaar een familiebijeenkomst in Zandvoort gepland. “Alle jierren geane wy mei de hiele famylje even op stap. It is altyd gesellich, mar it wurdt wol steeds drokker”.

Drukte vormt een rode draad in hun leven. Bij velen in Oosternijkerk en wijde omgeving genieten Nanne en Martje nog altijd bekendheid als het drijvende echtpaar achter Walda’s Schildersbedrijf dat door de vader van Nanne is opgericht. In hun beginperiode mengde Nanne Walda eigenhandig de verf. “Der wiene doe net safolle kleuren as no. Letter kaam der in farvemingmasjine en doe wiene jo eins noait útferkocht, want jo hiene ommers alles”. Ook het behangplakken, met aanvankelijk behang op papier dat als ondergrond stevig werd bevestigd op linnen op schroten, werd ter hand genomen. In de weekenden handelde Martje Walda-Sijtsma de administratie af voor haar man en zijn medewerkers. “De tiden binne bot feroare. Yn it begjin brochten wy ienkear per jier de rekkens bylȃns. Dan diene wy even ús rûntsje yn Easternijtsjerk en omjouwing. Letter waard dat ienris per heal jier en sa stadichoan ienkear per kwartaal en neitiid elke moanne. De measte klanten sieten yn de direkte omjouwing en dan is it rûntsje net sa fier fuort”. Nog aldoor zijn ze ingenomen met de keus voor een doe-het-zelvers-zaak naast het schildersbedrijf. De altijd drukbeklante winkel hebben ze een dertigtal jaren bestierd met laatstelijk een van hun dochters. Sinds bijna tien jaar en dus ver na hun pensioengerechtigde leeftijd is de zaak beȅindigd. Voordeel van deze werkwijze is dat ze beiden uitermate goed op de hoogte zijn met de meest actuele ontwikkelingen op velerlei terrein. “Us beppe hat in app stjoerd of beppe sit op Facebook”, wekt dan ook geen verwondering.

Het echtpaar woont met blijvend veel plezier in de woning aan de Alde Tún die ze in hun eerste huwelijksjaar betrokken. “Boud yn 1935, myn bertejier”, geeft Martje Walda-Sijtsma aan over de ouderdom. De nieuwbouw werd ooit gerealiseerd door een broer en zus die beiden als vrijgezel door het leven gingen. Dankzij de aankoop in 1958 kunnen ze nu twee jubilea vieren. Hun huwelijksfeest is vanuit een breder perspectief goud omrand. “Wy fiele ús ryk mei de bern, de bernsbern en de bern fan de bernsbern én mei dit plakje hjirre: in prachtich plakje”. Samen hebben ze een ondernemend leven achter de rug met ook talrijke reizen naar het buitenland zoals de Verenigde Staten, Spanje en Kroatiȅ. Daarnaast delen ze hun voorliefde voor kerkorgelmuziek en koorzang. Beiden zijn lid van het gemengd koor ‘Sjong de Heare’, zij als sopraan en hij als tenor. Op dit moment zijn ze druk doende met de voorbereidingen voor een concert rond het werk van Hȁndel dat in april is gepland. Als de huidige drukte rond hun huwelijksfeest iets tempert, hebben ze tijd voor Facebook. “Dêr moatte ek in protte lokwinsken foar ús op stean, mar wy ha noch mar krekt de brievebus leech. Earst mar even it iene en dan it oare”.

Tekst/foto: Jelle Raap