Vervolgonderzoek spoelmeerfunctie Holwerd aan Zee

Holwerd - Afgelopen vrijdag is het advies verschenen van de Waddenacademie en Programma naar een Rijke Waddenzee om vervolgonderzoek te doen naar een spoelmeervariant die waarschijnlijk kan leiden tot een besparing op het baggeren van de vaargeul naar Ameland. Zeker wanneer deze variant nog verder wordt geoptimaliseerd en zoveel mogelijk het natuurlijke geulpatroon volgt.

De werking van het spoelmeer kan volgens de experts van de Kennistafel Spoelmeer Holwerd, gehouden op 2 november, “waarschijnlijk worden verbeterd door de configuratie, de toepassing van geleidewerken en optimalisatie van het spoelmeer regime”. De aanbevelingen in het rapport werpen een nieuw licht op de eerder door Rijkswaterstaat getrokken conclusies over een spoelmeervariant met spoelgeul die haaks op de stroomrichting en dwars door een wadplaat was getekend. De werkgroep hoopt dat er op korte termijn onderzoeksgeld vrij kan worden gemaakt voor aanvullend onderzoek dat bij voorkeur in 2017 kan worden uitgevoerd in het kader van de doorontwikkeling van Holwerd aan Zee als gebiedsontwikkeling voor de Waddenkust. Inclusief toegangsgeul en doorvaarbare doorbraak in de dijk als stip op de horizon.