Raad Ferwerderadiel neemt rapport “Hoge Golven: Ferwerderadiel Buitendijks” ter harte

Ferwerd - In de raadsvergadering van Ferwerderadiel kwam donderdag 17 november de evaluatie rond het proces vaststelling Beheersverordening Waddenzee aan de orde. De heer E. ter Keurs van Saksenheem Consultancy evalueerde eerder het proces rond de besluitvorming van deze verordening. Een proces dat de nodige commotie veroorzaakte.

Met het vaststellen van de verordening is beoogd om de bestaande rechten van agrarische ondernemers op het buitendijks land te eerbiedigen en continueren. Gaandeweg het proces bleek dat partijen de verordening, op onderdelen, verschillend interpreteerden. Dat leidde voor betrokken partijen tot onduidelijkheid en vertraging van het proces. Op 23 maart 2016 kon, na veel overleg, een gewijzigde verordening worden vastgesteld die kon rekenen op draagvlak bij betrokken ondernemers en de gemeenteraad. De gemeenteraad had het college van B&W verzocht om een evaluatie van het proces van totstandkoming van de verordening. Een belangrijk leermoment uit het rapport is dat het college een interactiever proces had moeten volgen bij het opstellen van de verordening. “Meer politieke en maatschappelijke sensitiviteit had het dossier mogelijk een andere loop kunnen doen geven”. Een leermoment voor de raad was het dagelijks bestuur te laten besturen en daar ook vertrouwen in te hebben en niet op de stoel van het college te gaan zitten. Daarnaast dient de raad elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden en belangen af te wegen in het algemeen belang. Het college en de raad namen goed nota van de bevindingen uit het rapport. “Het college neemt de leermomenten uit het rapport ter harte en trekt er lering uit“, zo verklaarde burgemeester Wil van den Berg. Ook de raad stemde in met de leermomenten en zal er haar voordeel mee doen. De aangedragen leermomenten worden periodiek gemonitord. Het college bood de op de publieke tribune aanwezige agrariërs aan dat, indien gewenst, de gemeente wil bemiddelen tussen hen en It Fryske Gea.