Winnaars foto- en slagzinwedstrijd Agrarisch Collectief Waadrâne bekend

Holwerd - De bloemenzee bij Holwerd aan de Grândyk heeft haar kleurenpracht nog niet verloren maar ondertussen zijn de winnaars van de foto- en slagzinwedstrijd van Agrarisch Collectief Waadrâne wel bekend. Anke Bos is als winnaar uitgekozen en de inzending van Willie Boonstra werd beloond met de tweede prijs. Beide dames kregen zaterdag 15 oktober uit handen van Hans Kroodsma, voorzitter van Agrarisch Collectief Waadrâne, een kistje met biologische producten. Syds Miedema, akkerbouwer en eigenaar van het perceel, overhandigde de winnaars een zakje met het zaadmengsel van zijn kruidenrijke akkerrand. Anke Bos kreeg daarnaast ook de winnende foto in een mooie lijst aangeboden.

Agrarisch Collectief Waadrâne is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het agrarisch natuurbeheer in het gebied tussen de Waddenzee en de Dokkumer Ee in Noardeast-Fryslân. In dit gebied zijn beheercontracten afgesloten met enthousiaste agrariërs om de weidevogels en akkervogels te beschermen. Zij kennen immers het gebied en weten vanuit de praktijk waar welk beheer het meest effectief is. Daarnaast willen deze agrariërs bijdragen aan de biodiversiteit en duurzaamheid in de regio. Samenwerken aan een natuurlijke leefomgeving, met als doel een gezonde weide- en akkervogelpopulatie. In samenwerking met akkerbouwers in de regio is een plan opgesteld voor bescherming en behoud van de akkervogels. In dit plan wordt door toepassing van verschillende afwisselende beheerpakketten als de vogelakker en kruidenrijke akkerranden een goed broed- en foerageerbiotoop voor akkervogels samengesteld. Hierdoor hopen we dat akkervogels zoals de veldleeuwerik, gele gors, kievit, scholekster en nog meer soorten kleine zangvogels niet alleen in herinnering straks nog bestaan maar volop aanwezig zullen zijn op de akkers en weilanden van agrarische ondernemers in Noord Friesland. De winnende en overige ingestuurde foto’s en slagzinnen zijn te bekijken op de website van Agrarisch Collectief Waadrâne www.waadrane.frl en op Facebook.