Frysk Lânboumuseum vertrekt uit Earnewâld

EARNEW - ÂLD - Het Frysk Lânboumuseum heeft groen licht gekregen voor de verhuizing van Earnewâld naar de W.C. de Groot pleats bij Leeuwarden.

De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden ondersteunen dit plan. De boerderij wordt gerestaureerd zodat het landbouwmuseum zich er kan vestigen. Het nieuwe Frysk Lânboumuseum opent naar verwachting in mei 2018 haar deuren. Het afgelopen jaar beraadde het landbouwmuseum zich op haar toekomst op een andere locatie. Het huurcontract op de huidige locatie in Earnewâld verloopt na 2016. De plannen voor de verhuizing legde het landbouwmuseum voor aan de provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden. Op basis daarvan ontvangt het museum financiële bijdragen van de overheden. Bijdragen Voor de restauratie van de boerderij ontvangt de Stichting Alde Fryske Pleatsen 200.000 euro van de provincie uit de subsidieregeling monumenten 2015. De gemeente Leeuwarden draagt de boerderij over aan de stichting. De gemeente blijft eigenaar van de grond. Daarnaast heeft de gemeente het voornemen een garantstelling af te geven van 600.000 euro voor de verbouw en inrichting van het rijksmonument. Stichting Alde Fryske Pleatsen verhuurt de boerderij onder gunstige voorwaarden aan het landbouwmuseum. De totale kosten zijn 1.525.000 euro. Bij de verhuizing en verbouw zet het museum veel vrijwilligers in. Toekomst ,,It Frysk Lânboumuseum draacht sûnder mis by oan it yn stân hâlden fan it kultureel erfgoed en de lânbou-identiteit fan de provinsje Fryslân”, licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe. ,,It museum lûkt toeristen, soarget foar kennisoerdracht en slút oan by aktuele diskusjes oer lânbou, natuer en de itensstring. Ik sjoch de takomst fan it lânboumuseum op dit sintrale plak yn Fryslân mei betrouwen yn ‘e mjitte. It is in bliuwende attraksje dy’t yn it jier fan de Kulturele Haadstêd fleanend útein sette kin.” Samenwerking Wethouder Henk Deinum van Leeuwarden ziet veel voordelen in de nieuwe locatie. ,,De centrale locatie bij Leeuwarden zorgt ervoor dat het museum voortaan beter bereikbaar is. Het landbouwmuseum zit straks naast de Dairy Campus en dichtbij de agrarische opleidingen Van Hall en Nordwincollege. Dat komt ten goede aan de samenwerking. Het museum is hierover al in gesprek met deze partijen. De gerestaureerde boerderij wordt zoveel mogelijk energieneutraal uitgevoerd, wat gunstig is voor de exploitatie.” Met deze belangrijke toezeggingen kan het bestuur verder met het concretiseren van de plannen, waaronder de resterende financiering. Museumdirecteur Henk Dijkstra is ‘tige bliid’ met deze ferme toezeggingen: ,,Hier was het wachten op.''