Succesvolle pilot duurzame sportaccommodaties Noordoost Fryslân

Dokkum - 75% gaat verduurzamen en zeven sportverenigingen investeren al in duurzame maatregelen

DOKKUM - Sport Fryslân, de zes samenwerkende Noordoost Friese gemeenten* en Provincie Fryslân zijn in 2015 gestart met een pilotproject om sportaccommodaties te verduurzamen. Maar liefst 24 sportverenigingen uit Noordoost Fryslân hebben een energiebesparingsadvies gekregen. Ruim 75% van hen heeft het voornemen om te verduurzamen. Zeven verenigingen hebben inmiddels subsidie aangevraagd voor duurzame maatregelen. Het totale investeringsbedrag is bijna €200.000,00. Het rapport met de resultaten is op donderdag 16 juni overhandigd aan de gebiedsgedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Jaap Hijma, regionaal trekker duurzaamheid. Hijma: ,,Ik bin bliid dat safolle sportferienings yn ús regio oer harren enerzjyrekken neitocht hawwe. De ferienings litte sjen dat sy mei harren tiid mei gean en dat duorsemens foar har tige wichtich is" In oktober vorig jaar zijn sportverenigingen in Noordoost Fryslân geïnformeerd over de mogelijkheden van het verduurzamen van hun (gedeeltelijk) eigen sportaccommodatie. Vervolgens hebben 24 sportverenigingen een energiescan laten uitvoeren en een besparingsadvies ontvangen. Het gaat om negentien voetbalverenigingen en een aantal kaats-, ijs- en korfbalverenigingen. Laaghangend fruit Door de energiescan is het ‘laaghangende fruit’ zichtbaar geworden. Ook wordt duidelijk welke investeringen in duurzame maatregelen economisch verantwoord zijn. Veel verenigingen kunnen besparen op (veld)verlichting en verwarmingsinstallaties. Verenigingen die de energiehuishouding goed op orde hebben, is geadviseerd te kijken naar mogelijkheden van het zelf opwekken van (zonne)stroom. Dertien verenigingen zijn van plan om te investeren in energiebesparing en het opwekken van energie. Hieronder vallen zeven verenigingen die begin dit jaar subsidie hebben aangevraagd voor duurzame maatregelen. In januari 2017 is het opnieuw mogelijk om subsidie aan te vragen. Een aantal verenigingen bereidt zich daar op voor. Uitrol over hele provincie Fryslân Door het succes in Noordoost Fryslân hebben samenwerkende partijen besloten het project uit te rollen over de gehele provincie. Alle Friese sportverenigingen moeten hiervan kunnen profiteren. Inmiddels lopen er twee soortgelijke projecten in de Stadsregio Leeuwarden (vijf gemeenten) en de gemeente De Fryske Marren. Nieuwe subsidie voor verduurzaming sportaccommodaties In Fryslân zijn 450 sportverenigingen verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van hun eigen accommodatie. Vanaf 1 januari 2016 kunnen de extra kosten voor energieverbruik flink oplopen, gemiddeld € 1.200,- per vereniging. Dit komt doordat de zogenoemde Ecotaks, een teruggave van de betaalde energiebelasting, is vervallen. Op 1 januari 2017 wordt landelijk opnieuw 6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor investeringen in energiebesparing en opwekking. Deze investeringen worden voor sportverenigingen met 30% gesubsidieerd. Om verenigingen direct te laten profiteren van deze regeling en de extra energiekosten op te vangen, zijn de samenwerkende partijen dit project gestart. Vitale sportvereniging Sport Fryslân zet zich in voor vitale en financieel gezonde sportverenigingen in Friesland. De kosten lopen voor sportverenigingen steeds hoger op en veel verenigingen hebben te maken met minder inkomsten. Verduurzamen van de sportaccommodatie resulteert op de lange termijn op lagere kosten voor energie. Dit draagt positief bij aan de vitaliteit en de toekomstbestendigheid van de Friese sportverenigingen en een duurzame samenleving. * Agenda Netwerk Noordoost Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost 2016-2020 werken de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel en Kollumerland c.a., de provincie en Wetterskip Fryslân samen met regionale partners op gebied van onderwijs en zorg en met ondernemers en corporaties aan het realiseren van opgaven bij de thema’s Wonen en leven, Economie en Grien en blau. Deze opgaven dragen bij aan een gezonde sociaal-economische toekomst voor Noordoost Fryslân. Troch gearwurking meitsje wy us ambysjes wier! Kijk voor meer informatie op www.dwaande.nl