Mogelijk:

REGIO - Met 1300MW aan zonnepanelen en 600MW aan windmolens kan Fryslân de CO2 uitstoot in 2030 met de helft terugdringen. Dat staat in de Routekaart Fryslân 2030, een verkennend onderzoek naar mogelijke scenario’s. De provincie liet ook onderzoeken hoe de warmtevoorziening georganiseerd kan worden en hoe aardwarmte kan bijdragen aan de energietransitie. De Warmtekaart Fryslân brengt de opties en kosten daarvan in beeld.

In het rapport staat hoe Fryslân in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% kan terugdringen. Het energieverbruik is met een kwart afgenomen en 38% van de dan benodigde energie wordt duurzaam opgewekt. Het scenario wordt ingevuld met 1300 MW opgesteld vermogen zon-pv en 600 MW windenergie. Als tussenstap is ook een beeld voor 2024 geschetst. Benadrukt moet worden dat het om verkennende scenario’s gaat.

Warmtekaart

In het rapport ‘Warmtekaart provincie Fryslân’ staat hoe er in Fryslân in de warmte- en koudevraag kan worden voorzien, zodanig dat we in 2050 tegen zo laag mogelijke kosten klimaatneutraal kunnen zijn. In 2050 moeten we van het aardgas af zijn. Dit is geen blauwdruk van hoe het moet, maar wel een kostenberekening van elke combinatie in een buurt. De Warmtekaart is de eerste stap voor gemeenten om te komen tot een Transitievisie Warmte die eind 2021 moet zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

De Friese overheden gaan steeds meer met elkaar en andere stakeholders samenwerken voor een klimaatneutrale toekomst. In Nederland is afgesproken dat er overal Regionale Energiestrategieën (RES) worden gemaakt. Fryslân heeft in 2017 meegedaan aan een proef, die geleid heeft tot de Friese Energiestrategie (FES). Deze wordt hergebruikt en aangepast: van FES naar RES. Het opstellen van de RES start begin volgend jaar onder regie van de Vereniging Friese Gemeenten, de provincie, Wetterskip Fryslân en Aliander. Gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân stellen deze vast. De beide rapporten zijn bouwstenen voor de op te stellen RES.

Meer informatie: www.fryslan.frl/energietransitie.