Beëindiging Gemeenschappelijke Regeling DDFK per 1 januari 2019

regio - De gemeenschappelijke Regeling (GR) DDFK-gemeenten wordt vanaf 1 januari 2019 opgeheven omdat drie van de deelnemende gemeenten gaan herindelen. Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. gaan per 1 januari 2019 fuseren en worden nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Dantumadiel blijft zelfstandig maar zal wel diensten afnemen van de nieuwe gemeente.

De GR was een ambtelijke fusie. Per 1 januari 2017 zijn bijna alle ambtenaren van de deelnemende gemeenten in dienst getreden van de GR DDFK. Alleen enkele griffiers en gemeentesecretarissen zijn niet in dienst getreden. De GR voerde de taken uit voor de gemeenten. Gemeente Noardeast-Fryslân neemt vanaf 1 januari 2019 al het personeel van de GR over.

Om de opheffing te regelen is een liquidatieplan opgesteld. In het liquidatieplan zijn o.a. uitgangspunten voor opheffing en liquidatie benoemd en wordt inzicht gegeven in de juridische, financiële en personele consequenties van de opheffing. Er zal een algemeen en dagelijks bestuur van de “Gemeenschappelijke regeling DDFK in liquidatie” worden benoemd, die deze opheffing en afronding vorm gaat geven. Het is de bedoeling alles in 20109 af te ronden.

Op 23 oktober 2018 hebben de colleges van de deelnemende gemeenten liquidatieplan vastgesteld. Dit is voor zienswijzen aan de raden van de vier gemeenten gestuurd. Deze hebben geen zienswijzen ingediend waardoor het liquidatieplan nu definitief is vastgesteld.