Sluis in volle glorie hersteld

MUNNIKEZIJL - Vlak voor de zomer zijn de werkzaamheden gestart van de restauratie van de oude keersluis uit 1882. Om het gedeelte metsel- en voegwerk onder de waterlijn aan te kunnen pakken moest het waterpeil ter plaatse van de sluis met een halve meter worden verlaagd. Dit is gedaan door aan weerszijden van de sluis tijdelijke een stalen damwand aan te brengen. Als gevolg van deze blokkering van de waterdoorstroming naar de Friese sluis bij Zoutkamp moesten de werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober.

De keersluis is nu geheel gerestaureerd en daar is het bestuur van de Stichting Waterschapserfgoed, als eigenaar is van de keersluis, best trots op. ,,It wie in fikse oanslach op it restauraasjebudget fan de stifting, mar mei help fan provinsjale
subsydzje en stipe fan Wetterskip Fryslân, hawwe wy it foarelkoar krigen”, aldus voorzitter Bertus Mulder.
Het is vaak het geval dat bij restauraties de werkzaamheden tegen vallen omdat er zaken voor het licht komen die in eerste instantie niet waren voorzien. Zo zouden de tweeëntwintig stroomschuiven worden dichtgezet om het water aan de noordzijde van de keersluis te keren en aan de andere kant een damwand worden geplaatst om daar het water te keren. Maar de stroomkleppen bleken niet voldoende waterkerend te zijn om de peilverlaging te realiseren, zodat het nodig was om aan de noordzijde ook een damwand te plaatsen. Een fikse tegenvaller op de restauratiebegroting van de stichting.
De brug met keersluis dateert uit 1882 en is onlosmakelijk verbonden met de historie van de waterbeheersing van heel Friesland. Sinds de Middeleeuwen heeft in dit gebied door bedijking landaanwinning plaatsgevonden; de rivier de Lauwers mondde hier uit in zee en voerde het Friese boezemwater af. Verscheidene malen is de Lauwers verlegd of afgesneden. De keersluis maakte onderdeel uit van een plan dat in 1881 door Provinciale Staten van Friesland werd aangenomen. Dit plan omvatte de verbetering van de afvoerkanalen vanaf het Bergumermeer tot aan Zoutkamp, en
het verleggen van de Lauwers via een 36 meter breed stroomkanaal met een brug en keersluis.