Taart van de koning voor zeventig jaar huwelijk

METSLAWIER - Een lekkere taart van koning Willem Alexander, een rit in een glimmende oldtimer en een bloemstuk met een feestelijke ingepakte copie van de originele trouwakte van burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel.

Het 70-jarig huwelijksfeest van Siemen Weidenaar (92) en Gepke Hibma (93) in De Skûle te Metslawier kreeg vrijdag kleur en gloed. Beiden zijn erg ingenomen dit nog mee te kunnen maken. Vijf jaar eerder werd het 65-jarig huwelijksfeest omgeven met zorgen over hun gezondheid. Het tweetal oogde vrijdag monter bij de felicitatiesrondes. ,,Prachtich sa’n dei”, glunderde Weidenaar.
Uniek is dat ze in 1945 geen woningnood kenden zoals zo velen in die tijd, zodat ze lenig de ringen konden wisselen na een ruime verkeringstijd van zeven jaar. ,,Us heit stelde krekt foar it ein fan de oarloch in wente ter beskikking. Hy sei: dy moatte jimme mar ha, want oars wurdt dy foardere troch de  Dútsers”. Het inrichten kostte veel moeite. De koop van meubelen strandde, omdat de verkoper anders niets meer ten toon kon stellen. ,,Doe’t de keap net trochgong, ha wy wat byelkoar skarrele. In swilkje hjirre en in Sjinees matsje dêrre. It rêde him gau, mar wy hiene it leaver wat oars hân”, vertelde de dochter van Jan Hibma en Tietje Vogel. Op de  Stjekjebuorren onder Morra zag zij het levenslicht. Ze hielp haar man al jong bij de administratie van een bloeiend transportbedrijf naast het bestieren van de huishouding. ,,De overalls fan de mannen wiene bytiden sa smoarch dat ik se op strjitte goaide. Mei in bjinder en in protte griene sjippe makke ik dy skjin, want in waskmasjine hiene wy net”. Daarnaast was ze veel in de weer met spinnen en breien.
Siemen Weidenaar runde eerst een transportbedrijf met paard en wagen. ,,Mei de âlde grize skimmel gong it foaral nei Moarrawier en Lioessens”. Nadien startte hij met broer Jan een transportonderneming die op zijn top vijf vrachtwagens telde. “Sûkerbiten ride nei de Friesch-Groningse sûkerfabryk yn Grins diene wy it leafst. Dat wie fêst wurk”. Een Ford vormde ooit het fundament voor het bedrijf. De vierwieler werd door de regering ter beschikking gesteld om de nood
in de naoorlogse tijd te lenigen. ,,Earst nimme se jo alles ôf en letter krije jo it wer werom”, geeft Gepke Hibma beeldend weer over de moeizame jaren veertig. Florissante jaren wisselden ze in hun huwelijk af met zorgelijke. ,,As ûndernimmer moasten jo bytiden lang op ‘e sinten wachtsje of se kamen net. Jo wiene pas ryk as jo lyk wiene en in oar ek”. Het financiȅle reilen en zeilen maakte vooral in de beginjaren dat de met potlood verwerkte administratie tot diep in het weekend werd doorgespit. Weidenaar maakte met behulp van zijn echtgenote de weekbalansen wel eens twintigmaal
op. ,,Hy wie altyd o sa presys”. In hun vrije tijd vermaakten ze zich opperbest in een stacaravan in Zwolle en nadien bij de Agnieteberg in Vledder.
Weidenaar kan terugzien op een bijzonder voorgeslacht. Zijn moeder Minke Kloostra, die huwde met Eelze Weidenaar, bereikte de magische leeftijd van 102 jaar. Het nageslacht van Siemen en Gepke omvat drie kinderen, zes kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen.