Welkom in Kollumeroord

KOLLUM - De honderd vluchtelingen die op woensdag 23 december in Kollumeroord arriveren, zijn meer dan welkom. Unaniem schaarde de gemeenteraad Kollumerland c.a. zich dinsdag tijdens een spoedvergadering achter het collegevoorstel het verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) hier voor een tijdelijke huisvesting in te willigen.

De groep zal er tot 1 april mogen verblijven. Desgevraagd door Margreet van der Molen (ChristenUnie) stelde burgemeester Bearn Bilker dat de einddatum nu al vaststaat, omdat er vanaf die datum al vakantiegasten bij Kollumeroord hebben geboekt. Op basis van de huidige vergunning mogen er maximaal driehonderd gasten bivakkeren, maar daarbij zijn ook tenten en dergelijke inbegrepen. De gemeente gaat bij de vluchtelingengroep uit van de vaste plaatsen en die omvatten een aantal van 108. Het COA dient er ook ruimte te verschaffen aan stafleden en
beveiligingsfunctionarissen.
De wens vanuit het CDA er vooral gezinnen onder te brengen, kan mogelijkerwijs voor een deel in vervulling gaan. ,,It is in hiel rêstige lokaasje en dy is hiel geskikt foar gesinnen”, aldus woordvoerder Willem van der Veen. Bilker merkte in dit verband op dat het COA bij voorkeur uitgaat van een zo breed mogelijke samenstelling. Omdat de periode kortdurend is, zal er geen sprake zijn van kinderen van vluchtelingen die in de buurt naar school gaan. Wel zal er met Plaatselijk Belang Kollumerpomp overleg worden gevoerd over de inbreng  van vrijwilligers. De raadsfracties gaven aan verheugd te
zijn over de betrokkenheid van vrijwilligers bij de eerdere opvang in Kollum. Ook het inschakelen van ondernemers in de directe omgeving werd als een voordeel gezien voor onder meer het vergroten van het draagvlak. ,,Wy hoopje dat alle ûndernimmers benadere wurde”, zo gaf Wieger Rekker (FNP) aan.
Op voorhand wees Brant Visser (VVD) het realiseren van opnieuw een asielzoekerscentrum in Kollumerland c.a. van de hand. ,,Wir schaffen es, sa’t Angela Merkel sei, is net ús stânpunt, mar de grinzen hielendal ticht kin ek net”. Zijn fractie ging wel volmondig akkoord met het collegevoorstel, maar benadrukte dat er massieve afspraken op bestuurlijk niveau dienen te worden vastgelegd. Bilker verwees hiervoor naar afspraken die er op provinciaal niveau onder leiding van de Commissaris der Koning drs. Jorritsma tot stand zijn gekomen. ,,As rijkshear is hy de regisseur fan dit barren”. Bilker
heeft namens noordoost-Fryslân zitting in een provinciale groep die een inventariserende en coördinerende rol speelt. ,,Alles hoegt hjir net yn extenso regele te wurden, want op in oar nivo wurdt alles al regele”. Hij beklemtoonde dat behoedzaamheid bij dit onderwerp geboden is. Per 2016 start er een nieuwe zoektocht langs de gemeenten naar het huisvesten van vluchtelingen. ,,Alle gemeenten steane dan oan ‘e latte”.
Een vergoeding voor ambtelijke inbreng zal Kollumerland c.a. niet ontvangen van de COA. ,,Fragen oer in fergoeding nimt de COA foar kundskip oan”, luidde zijn antwoord op een prangende vraag van Brant Visser (VVD). “De kostenpost is wol heech. Ynset fan amtners wurdt net fergoede”. Hij stelde eerder dat er zo weinig mogelijk een beroep op het ambtenarenkorps wordt gedaan. Met de beheerder en het COA zal er intensief overleg zijn over het vervolgtraject. Het college kan zich daarbij baseren op warme steun vanuit de bijna voltallige raad. Alleen Cees Fransooijs en Minke van der Goot, beiden CDA, en Bert Koonstra (FNP) konden door uiteenlopende omstandigheden niet aanwezig zijn. De
publieke belangstelling voor de spoedvergadering was met zeven aanwezigen op de ‘tribune’ mager.