gemeente

Brede coalitie voor nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân

Voor de eerste raadsperiode van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân is het voorstel een college te vormen van CDA, FNP, S!N, ChristenUnie en VVD. Na breed overleg met alle acht fracties heeft informateur Theo Joosten deze aanbeveling op maandag 17 december 2018 gedaan in een gezamenlijke bijeenkomst van alle fractievertegenwoordigers. “Op grond van inhoudelijke overeenkomsten, de verkiezingsuitslag en de wens een college te vormen dat kan rekenen op een breed draagvlak, ben ik tot deze conclusie gekomen” aldus Theo Joosten. De brede samenstelling van het college wordt ingegeven door de start van een nieuwe gemeente. Die levert extra inzet van het bestuur op. De opgave is om van drie gemeenten te gaan werken als één gemeente. Een stabiel college is daarbij een vereiste. Dit betekent niet dat er ook vijf fulltime wethouders moeten komen. Uit de gesprekken met alle partijen kwam naar voren dat zij contact met de bevolking en vertegenwoordigende organisaties van groot belang achten. Daarom zal met een raadsagenda worden gewerkt. Hierin staan onderwerpen die door de gehele raad worden gedragen en waarover eerst in gesprek wordt gegaan met de samenleving zoals bijvoorbeeld het Dorpen- en Wijkenfonds. Afgesproken is dat het college het uiteindelijke raadsbesluit over dat onderwerp zal overnemen. Naast de raadsagenda komt er een coalitieagenda, waarin de coalitiepartijen over andere onderwerpen hun beleidsvoornemens vastleggen. Deze agenda zal onderwerp van de bespreking zijn in de nu startende formatiefase. De vijf coalitiepartijen hebben Theo Joosten aangewezen als formateur. De gemeente Noardeast-Fryslân ontstaat per 1 januari 2019 vanuit de herindeling van de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. Op 21 november 2018 hebben de kiesgerechtigde inwoners van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân bepaald hoe de raad van die gemeente zal worden samengesteld. Er wordt naar gestreefd om het college van Noardeast-Fryslân in de raadsvergadering op 2 januari 2019 te benoemen. Voor de eerste raadsperiode van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân is het voorstel een college te vormen van CDA, FNP, S!N, ChristenUnie en VVD. Na breed overleg met alle acht fracties heeft informateur Theo Joosten deze aanbeveling op maandag 17 december 2018 gedaan in een gezamenlijke bijeenkomst van alle fractievertegenwoordigers. “Op grond van inhoudelijke overeenkomsten, de verkiezingsuitslag en de wens een college te vormen dat kan rekenen op een breed draagvlak,  ben ik tot deze conclusie gekomen” aldus Theo Joosten.  De brede samenstelling van het college wordt ingegeven door de start van een nieuwe gemeente. Die levert extra inzet van het bestuur op. De opgave is om van drie gemeenten te gaan werken als één gemeente. Een stabiel college is daarbij een vereiste. Dit betekent niet dat er ook vijf fulltime wethouders moeten komen. Uit de gesprekken met alle partijen kwam naar voren dat zij contact met de bevolking en vertegenwoordigende organisaties van groot belang achten. Daarom zal  met een raadsagenda worden gewerkt. Hierin staan onderwerpen die door de gehele raad worden gedragen en waarover eerst in gesprek wordt gegaan met de samenleving zoals bijvoorbeeld het Dorpen- en Wijkenfonds. Afgesproken is dat het college het uiteindelijke raadsbesluit over dat onderwerp zal overnemen. Naast de raadsagenda komt er een coalitieagenda, waarin de coalitiepartijen over andere onderwerpen hun beleidsvoornemens vastleggen. Deze agenda zal onderwerp van de bespreking zijn in de nu startende formatiefase. De vijf coalitiepartijen hebben Theo Joosten aangewezen als formateur. De gemeente Noardeast-Fryslân ontstaat per 1 januari 2019 vanuit de herindeling van de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. Op 21 november 2018 hebben de kiesgerechtigde inwoners van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân bepaald hoe de raad van die gemeente zal worden samengesteld. Er wordt naar gestreefd om het college van Noardeast-Fryslân  in de raadsvergadering op 2 januari 2019 te benoemen.

Ferwerderadiel 18 december

Kerstbomeninzameling 2019

Zoals bij de meeste dorpen bekend is van voorgaande jaren, haalt de gemeente de kerstbomen niet meer huis aan huis op. Op verschillende locaties in het nieuwe Noardeast-Fryslân en Dantumadiel worden op zaterdag 5 januari 2019 van 10.00 uur tot 11.00 uur de kerstbomen verzameld. Op de verzamelplekken staan vrijwilligers klaar om uw boom in ontvangst te nemen. Voor iedere ingeleverde boom krijgt u één lootje en één waardebon met de waarde van € 0,50. Deze waardebonnen kunnen tot 1 februari 2019 worden ingeleverd bij de top1toys in Ferwert en Kollum en de Blokker in Kollum en Dokkum. De lootjes hebben nummers, bewaar deze goed! Op woensdag 16 januari wordt bekend gemaakt op welke lootjes de prijzen zijn gevallen: per dorp wordt er één prijs van € 25,- verloot. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 23 januari 2019 om 15.30 in Damwâld voor Dantumadiel en in Dokkum voor Noardeast-Fryslân. Kunt u niet meedoen met de inleveractie? Dan kunt u uw boom inleveren bij de milieustraat of in stukken in uw groene container aanbieden. Zoals bij de meeste dorpen bekend is van voorgaande jaren, haalt de gemeente de kerstbomen niet meer huis aan huis op. Op verschillende locaties in het nieuwe Noardeast-Fryslân en Dantumadiel worden op zaterdag 5 januari 2019 van 10.00 uur tot 11.00 uur de kerstbomen verzameld.  Op de verzamelplekken staan vrijwilligers klaar om uw boom in ontvangst te nemen.  Voor iedere ingeleverde boom krijgt u één lootje en één waardebon met de waarde van € 0,50. Deze waardebonnen kunnen tot 1 februari 2019 worden ingeleverd bij de top1toys in Ferwert en Kollum en de Blokker in Kollum en Dokkum. De lootjes hebben nummers, bewaar deze goed! Op woensdag 16 januari wordt bekend gemaakt op welke lootjes de prijzen zijn gevallen: per dorp wordt er één prijs van € 25,- verloot. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 23 januari 2019 om 15.30 in Damwâld voor Dantumadiel en in Dokkum voor Noardeast-Fryslân.  Kunt u niet meedoen met de inleveractie? Dan kunt u uw boom inleveren bij de milieustraat of in stukken in uw groene container aanbieden.

Ferwerderadiel 12 december

Winnaars fotowedstrijd Ferwerderadiel

Op vrijdag 7 december tijdens de open middag van het gemeentehuis werden de winnaars van de fotowedstrijd bekend gemaakt. Burgemeester Wil van den Berg van Ferwerderadiel zette de winnaars in het zonnetje. De ingezonden foto’s werden door een deskundige jury beoordeeld. In totaal werden er 25 foto’s ingezonden. De eerste prijs: Henk Hiemstra De Ferwerter kwelders en niet ergens een foto van een natuurgebied in het buitenland. Prachtig vastgelegd door Henk Hiemstra. De jury was erg over deze foto te spreken. Hoe wonderschoon de natuur dichtbij huis kan zijn. De tweede prijs: Sjoerd Hogerhuis Sjoerd Hogerhuis uit Koarnjum fotografeerde een prachtige buienlucht in het buitendijks gebied van Ferwert. Een werkelijk schitterend en krachtig  panorama volgens de jury.De derde prijs: Sascha Nieuwenhuizen Sascha Nieuwenhuizen uit Burdaard maakte een prachtige journalistieke foto. We weten het allemaal nog. De bijzondere prestatie van Maarten van der Weijden. Zwemmend langs de Friese elf steden, zamelde hij geld in voor onderzoek naar kanker. Hij kwam een heel eind, maar in Burdaard besloot hij toch te stoppen. Hij was te vermoeid om nog door te kunnen gaan. Sascha legde dit bijzondere moment vast. Afscheid gemeente Ferwerderadiel Vanaf 1 januari is de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân een feit. Dan komt er na 700 jaar een einde aan een bestuurlijk zelfstandige gemeente Ferwerderadiel. Maar Ferwerderadiel leeft natuurlijk voort in de vele foto’s, schilderijen en films. Vanwege dit afscheid organiseerde de gemeente een fotowedstrijd.

Ferwerderadiel 11 december

Woon-prestatieafspraken 2019 ondertekend

De colleges van de DDFK-gemeenten, de woningcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland en Huurdersvereniging De Bewonersraad hebben op 5 december de prestatieafspraken voor het jaar 2019 ondertekend. Dit gebeurde op het gemeentehuis in Dokkum. Dit gebeurde op het gemeentehuis in Dokkum. In de prestatieafspraken voor 2019 staan concrete activiteiten benoemd op het gebied van betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen, leefbaarheid,  en de kwaliteit en verduurzaming van de woningen. De bestuurders zien het werken aan de woningmarkt als een gezamenlijke puzzel waarbij iedere partij een bijdrage levert. “Alleen als we allemaal een stukje aanleggen, is de puzzel compleet”, aldus wethouder Jaap Hijma. BewonersraadSinds de nieuwe Woningwet 2015 is De Bewonersraad nauw betrokken bij het maken van de afspraken. Algemeen directeur Frank van den Broek spreekt van een ‘unieke samenwerking’: “Wij krijgen van de DDFK-gemeenten en coöperaties veel ruimte om ons in te zetten voor de belangen van de huurders. De dialoog is gelijkwaardig. De gemeenten en corporaties hechten veel waarde aan onze inbreng. Wat ons betreft een goed voorbeeld voor andere Friese gemeenten. “ aldus van den Broek.  VisieIn 2016 zijn in de Raamovereenkomst 2016 – 2020 de basisafspraken tussen genoemde partijen over het (sociale) woningbouwbeleid voor de lange termijn vastgelegd. Een belangrijke doelstelling is om ervoor te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor woningzoekenden met een laag inkomen. v.l.n.r.

Ferwerderadiel 5 december